Omgevingsvergunning

Omschrijving

Op 1 oktober 2012 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Vanaf dat moment worden in totaal 25 bestaande verschillende vergunningen voortaan als één omgevingsvergunning behandeld. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit kunt u in één procedure deze vergunningen aanvragen. Digitaal of op papier. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning.

 

Welke vergunningen zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning ?

 

1.      Aanlegvergunning

2.      Exploitatieplan

3.      Sloopvergunning

4.      Binnenplanse ontheffing

5.      Projectbesluit

6.      Ontheffing bestemmingsplan

7.      Ontheffing beheersverordening

8.      Buitenwerkingstelling beheersverordening voor een project

9.      Ontheffing Bouwbesluit 2003

10.  Bouwvergunning

11.  Gebruiksvergunning

12.  Ontheffing voorschrift Bouwverordening

13.  Milieuvergunning

14.  Vergunning voor indirecte lozingen

15.  Meldingsplicht veranderen van de inrichting of van de werking daarvan

16.  Monumentenvergunning

17.  Sloopvergunning in beschermd stads- of dorpsgezicht

18.  Mijnbouwmilieuvergunning

19.  Sloopvergunning op grond van Bouwverordening

20.  Aanleggen of veranderen van een weg

21.  Uitwegvergunning

22.  Vergunning voor alarminstallatie aan een onroerende zaak

23.  Kapvergunning

24.  Reclamevergunning

25.  Opslagvergunning

 
U vraagt  de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online: