Programmaverantwoording en jaarrekening 2011

16 april 2012

Wij hebben de exploitatie over 2011 afgesloten met een overschot van € 1.983.000. Afgezet tegen de totale gemeentelijke omzet is dit 2,2%. Bij de najaarsnota 2011 werd nog een tekort voorzien van € 355.000.

De meest in het oog springende afwijkingen ten opzichte van de begroting voor 2011 zijn:

  • Efficiëntere inzet van de uitkering voor het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) € 723.000 V
  • Meer kosten voor de initiatieffase Masterplan Soesterberg € 674.000 N
  • Efficiëntere inzet van het budget voor re-integratie € 567.000 V
  • Efficiëntere inzet van het budget voor de Wet Inburgering € 493.000 V
  • Hogere algemene uitkering € 381.000 V
  • Vervallen van stelposten (voornamelijk de stelpost salarismaatregelen) € 374.000 V
     (V=voordelig resultaat, N=nadelig resultaat)

Een deel van het overschot komt voort uit efficiëntere inzet van de budgetten voor uitstroom naar werk. Omdat we daar in 2012 extra aandacht aan willen besteden, wordt voorgesteld om van het rekeningresultaat 2011 € 418.000 te bestemmen voor uitstroom naar werk. Het restant van € 1.520.000 gaat naar de algemene reserve.

De algemene reserve bedroeg op 31 december 2011 ruim € 9,7 miljoen. Dit is € 2,7 miljoen meer dan in 2010 (en dat is nog exclusief het genoemde overschot van 2011). Die stijging van € 2,7 miljoen komt voornamelijk doordat ook in 2010 geld over was en in de reserve is gestort. De algemene reserve blijft hiermee ruim boven het door de raad vastgestelde minimum van € 5 miljoen.

Blik op de toekomst

Hoewel de financiële positie van de gemeente Soest nu goed is, moet wel rekening worden gehouden met grote investeringen. Zo legt bijvoorbeeld het Masterplan Soesterberg de komende jaren beslag op de beschikbare middelen. Bovendien ontkomt ook de gemeente Soest niet aan de ingrijpende bezuinigingen vanuit het Rijk. Daarom voert de gemeente nu een zogenoemde kerntakendiscussie om te kijken welke taken móeten worden uitgevoerd en hoe dat het beste kan gebeuren.

Behandeling in gemeenteraad

Op woensdag 9 mei 2012 bespreken de gemeenteraadsleden de jaarrekening in De Ronde. Vaststelling van de financiële verantwoording over 2011 is gepland op donderdag 7 juni 2012. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen.

Accountant is tevreden

Het accountantsbureau Ernst & Young heeft een goedkeurende verklaring voor zowel de financiële getrouwheid als de rechtmatigheid afgegeven. Hiermee wordt aangegeven dat alle uitgaven in overeenstemming zijn gedaan met de wet- en regelgeving. Ook geeft de accountant in zijn accountantsrapportage aan dat de organisatie van de gemeente Soest goed op orde is.

PDF bestanden kunt u openen met de gratis Adobe Reader.