Subsidie afkoppelen regenwater

Regenwater dat u niet apart opvangt, verdwijnt in de riolering en mengt met huishoudelijk afvalwater. Schoon water hoort niet in het riool. Regenwater is meestal behoorlijk schoon. U kunt het daarom afkoppelen van het riool. U kunt daarmee vuil en schoon water gescheiden houden.

U kunt om subsidie vragen als u zorgt dat het regenwater van een schoon oppervlak (denk aan uw dak, terras of oprit) niet meer op het gemengde riool wordt geloosd.

Voorwaarden

U komt voor een subsidie in aanmerking als:

  • U eigenaar of gebruiker bent van het verharde oppervlak dat u wilt afkoppelen
  • Het om een bestaand gebouw of bestaande, gesloten bestrating gaat
  • Het object is gelegen binnen de gemeente Soest
  • Het dak en/of de bestrating het regenwater in de huidige situatie loost op de gemengde riolering
  • Het afkoppelen nog niet is uitgevoerd
  • U geen overlast veroorzaakt voor aangrenzende percelen
  • Het af te koppelen oppervlak schoon is en minstens 20 m2 groot is

De complete verordening subsidiering afkoppelen hemelwater kunt u vinden op de website van Overheid.nl.

Subsidieaanvragen

U kunt een subsidieaanvragen via het formulier subsidie afkoppelen verhard oppervlak. In het formulier staan vereiste bijlagen die u met de aanvraag mee moet sturen.

Download het aanvraagformulier (pdf, 255 KB)

Het ingevulde formulier inclusief de vereiste bijlagen kunt u opsturen naar de gemeente Soest t.a.v. Vergunning en Handhaving via of per post.

Hoogte subsidie

De subsidieregeling vergoedt 33 procent van de aanlegkosten en er kan een maximale subsidie verleend worden van € 3 per m².

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over uw aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via (035) 609 34 11 of t.a.v. beleidsadviseur Water en Riolering.