Subsidie afkoppelen regenwater

Regenwater dat u niet apart opvangt, verdwijnt in de riolering en mengt met huishoudelijk afvalwater. Schoon water hoort niet in het riool. Regenwater is meestal behoorlijk schoon. U kunt het daarom afkoppelen van het riool. U kunt daarmee vuil en schoon water gescheiden houden.

U kunt om subsidie vragen als u zorgt dat het regenwater van een schoon oppervlak (denk aan uw dak, terras of oprit) niet meer op het gemengde riool wordt geloosd.

Voorwaarden

U komt voor een subsidie in aanmerking als:

  • U eigenaar of gebruiker bent van het verharde oppervlak dat u wilt afkoppelen
  • Het om een bestaand gebouw of bestaande, gesloten bestrating gaat
  • Het object is gelegen binnen de gemeente Soest
  • Het dak en/of de bestrating het regenwater in de huidige situatie loost op de gemengde riolering
  • Het afkoppelen nog niet is uitgevoerd
  • U geen overlast veroorzaakt voor aangrenzende percelen
  • Het af te koppelen oppervlak schoon is en minstens 20 m2 groot is

De complete verordening subsidiering afkoppelen hemelwater kunt u vinden op de website van Overheid.nl.

Subsidieaanvragen

U kunt een subsidieaanvragen via het formulier subsidie afkoppelen verhard oppervlak. In het formulier staan vereiste bijlagen die u met de aanvraag mee moet sturen.

Download het aanvraagformulier (pdf, 255 KB)

Het ingevulde formulier inclusief de vereiste bijlagen kunt u opsturen naar de gemeente Soest t.a.v. Vergunning en Handhaving via of per post.

Hoogte subsidie

De subsidieregeling vergoedt de aanlegkosten tot een maximum van € 10 per m².

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over uw aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via (035) 609 34 11 of t.a.v. beleidsadviseur Water en Riolering.