Begroting 2020-2023: duurzaam, daadkrachtig en sociaal

In de begroting 2020-2023 hebben we als college van B&W keuzes gemaakt om toegerust te zijn op de maatschappelijke opgaven van nu en van morgen. We houden vast aan een duurzaam, daadkrachtig en sociaal beleid, zoals ook vastgelegd in het coalitieakkoord. Door financiële tegenvallers ontkomen we er helaas niet aan moeilijke keuzes te maken.

Duurzaam

Een grote opgave waar we hard aan werken is het slimmer omgaan met energie. Daar zetten we mooie stappen in. Soest is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. In ons dagelijks beheer van de openbare ruimte zorgen we voor een uitbreiding van de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Daar hadden we graag een flinke schep bovenop willen doen, maar die ambitie moeten we helaas naar achteren schuiven. Intussen gaan we wel door met het nemen van maatregelen om de extremen van klimaatveranderingen, zoals wateroverlast en droogte,  beter te beheersen. Ook de ambitie op het gebied van natuur- en milieu educatie moeten we een tandje minderen. Om Soest nóg mooier te maken gaan we onverminderd door met het ontwikkelen van het Dalweggebied. En we gaan met de Soesters in gesprek over de toekomst om te horen wat voor dorp Soest straks zou moeten zijn.

Daadkracht

Wonen blijft een van de topprioriteiten. We krijgen steeds scherper in beeld waar de behoefte ligt. Samen met partners kijken we waar we op korte termijn kansen kunnen verzilveren. Dit doen we bijvoorbeeld met Portaal in Soesterberg, waar we ook met volle kracht inzetten op de ontwikkeling en leefbaarheid in het dorp. We investeren veel in de sport, maar ontkomen er niet aan om de tarieven aan te passen. We kijken ook naar efficiënter gebruik van de sporthallen. Daardoor hoeven we geen nieuwe gymzaal bij Orlando te bouwen. En in de plaats daarvoor kunnen we meer woningen realiseren op die locatie voor ouderen. Ook gaan we door met de planvorming voor het Dalweggebied (woningbouw, een huis voor samenleving en een nieuwe sporthal).  En we kijken uit naar de gesprekken met onze inwoners die gaan leiden tot een antwoord op de vraag: wat voor gemeente wil Soest zijn?

Sociaal

Wij willen als sociaal college harde keuzes in het sociaal domein voorkomen. Om ervoor te zorgen dat we deze keuzes in de toekomst ook niet hoeven maken, kijken we kritisch waar het beter en efficiënter kan. We willen ervoor zorgen dat het geld zoveel mogelijk naar de mensen gaat die onze hulp nodig hebben in plaats van naar de bedrijfsvoering. Daarom stellen we voor te bezuinigen op de bedrijfsvoering van de welzijnsinstellingen. Daarnaast zoeken we samen met onze partners in de samenleving hard naar alternatieve en innovatieve vormen van zorg en ondersteuning om daarmee het vangnet voor kwetsbare mensen steviger te maken.

Gemeenteraad

Met deze keuzes zijn we toegerust op de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. We proberen de tekorten op te lossen door de pijn zoveel mogelijk te verdelen. Naast een aantal instellingen, zullen ook inwoners hier iets van gaan merken. We hebben heel kritisch gekeken naar onze uitgaven en bezuinigd waar dit verantwoord kon om de begroting sluitend te krijgen. Toch ontkomen we ook niet aan een lastenverzwaring voor de inwoners en een bijdrage uit onze reserves.

Uiteindelijk is het besluit aan de raad. Op 31 oktober vindt een debat plaats in de gemeenteraad, die dan het totaalpakket aan maatregelen bespreekt. Op 7 november neemt de raad een definitief besluit over de begroting voor 2020 en verder.

Naar overzicht