College stelt raad voorkeursmodel buitensport Bosstraat voor

Na een periode van onderzoek en gesprekken met sportverenigingen, Sportfederatie en de buurt heeft het college nu een voorkeursmodel vastgesteld die oplossingen biedt voor de sport- en verkeersuitdagingen aan de Bosstraat. Het college is verheugd dit voorkeursmodel nu te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Dit raadsvoorstel doet recht aan de ambities in het coalitieakkoord 2018-2021 voor de buitensport en biedt daarmee de sport aan de Bosstraat en omgeving een nieuw toekomstperspectief.

Voorkeursmodel

De afgelopen periode zijn verschillende oplossingen bekeken voor de uitdagingen (sport en verkeer) aan de Bosstraat en omgeving*. Ook zijn diverse gesprekken gevoerd met onder andere vertegenwoordigers van de betrokken sportverenigingen aan de Bosstraat en omgeving en de Sportfederatie. Dit heeft een voorkeursoplossing (bijgevoegd) opgeleverd waarvan het college de overtuiging heeft dat deze oplossing goed inspeelt op de uitdagingen van nu en in de toekomst.  

De oplossingen voor de sportuitdagingen zijn gevonden binnen de grenzen van de huidige sportparken. Hockeyvereniging MHC ervaart al jaren een tekort aan hockeyvelden. Door het huidige trainingsveld van vv SEC om te zetten naar een hockeyveld wordt geanticipeerd op dit tekort. Het natuur hoofdveld van vv SEC wordt omgezet in een kunstgrasveld. Kunstgrasvelden kunnen intensiever gebruikt worden dan natuurvelden. Daarnaast wordt sterk ingezet op het flexibel (gedeeld) gebruik van de sportvelden zodat overschotten en tekorten onderling kunnen worden opgelost. Verder wordt voorgesteld om de kleedkamers van vv SEC te renoveren en de kleed-/clubaccommodatie van vv Hees nieuw te bouwen. Ook is de gemeente met vv Hees in gesprek om te kijken of bij vv Hees een kunstgrasveld aangelegd kan worden. Om de verkeers- en parkeerproblematiek te verminderen wordt ingezet op twee centrale parkeerplaatsen; één bij SO Soest en één bij AV Pijnenburg. Tevens wordt de ingang van de Knickerbockers verlegd van de Bosstraat naar de Wieksloterweg.

Breed investeren

Het voorkeursmodel is gebaseerd op analyses, actuele behoeftebepalingen en voorspellingen over hoe de sport aan de Bosstraat zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen. Wethouder Dijkhuizen: “Het college is blij met het voorkeursmodel zoals dat er nu ligt. Het was een lastige puzzel die we nu zo optimaal mogelijk gelegd hebben. Naast dat we in de sport investeren zetten we ook in op het realiseren van extra parkeerplaatsen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit is een wens van veel direct omwonenden van de sportparken.”

Met deze investeringen geeft het college invulling aan de ambities die zij formuleerde in het coalitieakkoord. Zo is er geen sprake van gedwongen verhuizingen en wordt ingezet op gedeeld gebruik van de sportvelden.

Er is verkend of het mogelijk was om zogenaamde combinatievelden aan te leggen waarop zowel gevoetbald als gehockeyd kan worden. Uiteindelijk bleek dat dergelijke velden op dit moment niet voldoen aan de eisen zoals de hockeybond die stelt.  

Met de investeringen in het voorkeursmodel is een bedrag gemoeid van € 4,7 mln. euro. Met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2019-2022 in november 2018 heeft de gemeenteraad dit investeringsbedrag al beschikbaar gesteld.

Hoe verder?

Het college legt het voorkeursmodel nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Op 16 en 22 mei behandelt de gemeenteraad het voorstel. Indien de gemeenteraad instemt met het voorkeursmodel dan wordt het model verder uitgewerkt. Er wordt dan een inrichtingsplan gemaakt voor de twee voorgestelde centrale parkeerplekken. Hierbij worden de buurt en de betrokken sportverenigingen opnieuw betrokken. De aanleg en omzetting van velden wordt concreet opgepakt. Inspanningen zijn erop gericht om nog dit jaar de eerste velden aan te leggen.

*Deze uitdagingen betreffen een tekort aan hockeyvelden, verouderde sportgebouwen en een tekort aan parkeerplekken.

Naar overzicht