College van B en W presenteert Kadernota 2020: ‘Evenwicht in ambities’

Het college van B en W presenteert de Kadernota 2020 van de gemeente Soest. Deze Kadernota bevat informatie waarmee de gemeenteraad wordt uitgenodigd richting te geven aan de begroting 2020-2023. De Kadernota bevat een aantal voorstellen tot beleidsintensiveringen en onderwerpen die in het verleden, om verschillende redenen, uit het zicht zijn geraakt. Het geeft ook de financiële hoofdlijnen voor het komende jaar.

Met deze Kadernota bouwt het college voort volgens het motto: duurzaam en daadkrachtig. Geheel in lijn met het landelijke beeld zien we een toenemende druk op de financiële middelen, en daardoor een toenemende spanning op het realiseren van onze ambities. Ambities die in belangrijke mate worden beïnvloed of zelfs worden opgelegd door landelijke wet- en regelgeving.

Denk aan de invoering van de Omgevingswet, de zorg voor het sociaal domein en de maatregelen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Bijbehorende kosten zouden volgens het Rijk uit de in het vooruitzicht gestelde uitbundige accressen in het Gemeentefonds kunnen worden gedekt. Met deze uitgangspositie hebben we de ambities uit het coalitieakkoord vorig jaar kunnen vertalen in de begroting. Inmiddels moeten we echter vaststellen dat de accressen zijn opgedroogd, maar de ambities daarentegen allerminst.

Uitgangspunt is en blijft een sluitende begroting in alle begrotingsjaren. Het college houdt vast aan de speerpunten van deze raadsperiode: duurzaamheid, de gebiedsvisie Dalweg (inclusief wonen) en het sociaal domein. De Kadernota bevat nog geen uitgewerkte voorstellen om tot een sluitende begroting te komen. Aan de raad wordt gevraagd op basis van een procesvoorstel richting mee te geven bij het maken van keuzes voor de begroting 2020-2023.

Duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie

Wethouder Nermina Kundić: “Wij zetten stevig in op duurzaamheid. De energietransitie,  klimaatadaptatie en grondstoffen blijven de komende jaren hoog op de agenda staan. Op dit moment werken we onder meer aan het opzetten van het programma energietransitie, dat we in 2020 met volle vaart willen uitvoeren. Deze grote opgaven pakken we graag samen met partners, stakeholders en inwoners op.”

Ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw

Wethouder Aukje Treep: “Grote thema’s zijn en blijven de implementatie van de Omgevingswet, het masterplan Wonen en de gebiedsvisie Dalweg. 2020 wordt het piekjaar waarin de gemeentelijke organisatie zich op allerlei vlakken moet voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. Extra middelen vragen we voor het wegwerken van wachtlijsten bij ruimtelijke plannen en de uitvoering van de Erfgoedwet.”

Sociaal domein

Wethouder Liesa van Aalst: “Binnen het sociaal domein staan we voor een grote opgave. De zorg moet betaalbaar blijven, maar uitgangspunt van ons college is ook dat inwoners die het echt nodig hebben, op ons kunnen rekenen. Om dit waar te kunnen maken en gezien de huidige (financiële) omstandigheden, kiezen we er nu heel bewust voor om door te gaan op de ingeslagen weg en ons ook voor te bereiden op verantwoorde keuzes in de toekomst als dat nodig is. Daarom willen we graag weten hoe het met onze inwoners gaat en wat het resultaat is van onze inzet.”

Nieuwe sporthal

Wethouder Harrie Dijkhuizen: “We willen middelen vrij maken voor de realisatie van een nieuwe sporthal op het terrein van sportboulevard De Engh, voortvloeiend uit het coalitieakkoord. Ook stellen we voor om in de komende begroting de vervangingsinvesteringen van de sportvelden in de begroting te borgen, conform de eerder uitgesproken intentie. Nog dit jaar komen we met een voorstel over de huurtarieven.”

Veiligheid

Burgemeester Rob Metz: “Als overheid willen wij voorkomen dat wij onbedoeld criminele activiteiten faciliteren. Hiervoor is de Wet Bibob in het leven geroepen. We gaan, samen met de gemeenten Baarn, Bunschoten, De Bilt en Eemnes, het aantal Bibob-onderzoeken flink uitbreiden. De nu tijdelijk beschikbare capaciteit voor jeugdboa’s willen we structureel in de begroting opnemen. “

Naar overzicht