Evaluatierapport markeert start van gesprekken over nieuwe sporttarieven

Afgelopen dinsdag heeft het college kennis genomen van het evaluatierapport sporttarieven in onze gemeente. Bij de invoering van het nieuwe tarievenstelsel voor de sport in 2015, heeft de gemeenteraad ook om deze evaluatie verzocht. Het rapport is gedeeld met de Sportfederatie en de sportverenigingen. Aanvullende gesprekken moeten de komende maanden leiden tot nieuwe afspraken over de hoogte van de sporttarieven.

Het huidige tarievenstelsel verving in 2015 het passe-partout systeem

In 2015 is een nieuw tarievenstelsel voor de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties ingevoerd. Dit stelsel verving het zogenaamde ‘passe-partoutsysteem’ dat sinds de jaren 70 werd gehanteerd binnen de gemeente Soest. Onder dit oude systeem betaalden de sportverenigingen een vast bedrag per lid voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties. In het nu geldende tarievensysteem betalen buitensportverenigingen een vast huurbedrag per seizoen voor de sportgebouwen en sportvelden. Binnensportverenigingen betalen een bedrag per uur voor het gebruik van gemeentelijke binnensportaccommodaties.

Conclusies evaluatie huidig sporttarievenstelsel

In het evaluatierapport, gebaseerd op enquêtes onder sportverenigingen en vergelijkingen met regionale en landelijke tarieven, wordt aangegeven dat de tarieven in onze gemeente voor de buitensport vergelijkbaar zijn met de tarieven die andere gemeenten hanteren. De tarieven voor het gebruik van de binnensportaccommodaties zijn in vergelijking met tarieven in andere gemeenten beduidend lager. Verder is geconstateerd dat de contributies die de sportverenigingen hanteren, in lijn zijn met de contributies van sportverenigingen in de regio. Het rapport zegt ook dat, na een behoorlijke inspanning bij de invoering, de verenigingen het nieuwe stelsel en de nieuwe tarieven hebben doorstaan.

Het vervolg: overleg over nieuwe tarieven

In de meerjarenbegroting 2020-2023 heeft het college recent al een opbrengst uit de sporttarieven opgenomen. Het evaluatierapport sporttarieven zal als basis worden gebruikt in de gesprekken tussen de gemeente, Sportfederatie en de sportverenigingen. Het doel van de gesprekken is om een best passende invulling te geven aan de noodzakelijke verhoging van de sporttarieven. Goed overleg zal naar verwachting leiden tot een breed draagvlak voor de nieuwe tarieven.

Planning

De komende maanden vindt intensief overleg plaats met de Sportfederatie en de sportverenigingen. Het doel is een advies over nieuwe sporttarieven dat, in het eerste kwartaal van 2020, door het college wordt voorgelegd aan de raad.

Naar overzicht