Financiële druk op de begroting van Soest

Zoals in alle gemeenten neemt ook de financiële druk op de begroting van de gemeente Soest verder toe. Naast de tegenvallende rijksmiddelen, leven we nu ook in een door corona bestempelde onzekerheid. Dit leidt ertoe dat we voorzichtig moeten begroten, dat we ingrijpende en pijnlijke begrotingskeuzes moeten maken en dat er zeer beperkt ruimte is voor aanvullende beleidsvoornemens. We houden waar mogelijk vast aan de uitvoering van ons coalitieakkoord en de afgesproken prioriteiten. Wij geven daarbij voorrang aan de thema’s wonen en sociaal domein en blijven stappen zetten op het gebied van duurzaamheid.

De begroting biedt hiermee een solide basis om verder te werken aan de energietransitie, het sociaal domein, gebiedsontwikkeling en wonen, zowel in Soest als in Soesterberg. En waar mogelijk in te spelen op de gevolgen van corona in onze samenleving. Dit alles willen we doen op een duurzame manier. Dat heeft niet alleen betrekking op energie, maar op nagenoeg alle gemeentelijk beleidsterreinen. We vinden het belangrijk dat we handelen in de geest van de sustainable development goals, oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelen. Daarom sluiten we ons als gemeente aan bij Gemeenten4GlobalGoals.

“Wethouder Liesa van Aalst: “Wij willen dat het sociaal domein duurzaam toegankelijk en betaalbaar blijft, zodat we er kunnen zijn voor inwoners die dat nodig hebben. Het is daarom onontkoombaar om aanvullende maatregelen te treffen. Wij gaan investeren in voorzieningen voor onze inwoners,  helaas is het ook nodig  sommige voorzieningen te versoberen. Tegelijk kiezen we ervoor om niet te bezuinigingen op het gemeentelijk minimabeleid. Hiermee houden we weloverwogen vast aan een ruimhartig en bovenwettelijk niveau van ondersteuning.”

Wethouder Aukje Treep: “We blijven prioriteit geven aan gebiedsontwikkeling. We maken fijne toekomstbestendige woonplekken in een gezonde en groene leefomgeving, zowel in Soest als in Soesterberg. Dit doen we met behoud en ontwikkeling van groen, natuur en biodiversiteit. We gaan door met de ontwikkeling van het Dalweggebied. Door het vrijkomen van het politiebureau en de verplaatsing van de sporthal naar Sportboulevard de Engh zijn kansen ontstaan om een aanzienlijk deel van de woningbehoefte op deze plek, binnen de rode contouren, te realiseren.”

Wethouder Harrie Dijkhuizen: “Als wethouder sport zie ik dat we er als gemeente goed voorstaan met vele goede en mooi accommodaties. In 2021 gaan we verder met het investeren in de gemeentelijke sportaccommodaties. Zo wordt bijvoorbeeld begonnen met de bouw van de nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh. Op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen hebben we ook een aantal opgaven. In Soesterberg bijvoorbeeld, ligt na de succesvolle transformatie van Kamer 1, nu de transformatie voor van de Kamers 2 en 3 in Soesterberg-Noord. En we starten met het wegwerken van de wachtlijsten bij ruimtelijke plannen. Hiervoor zijn in de begroting de benodigde middelen vrijgemaakt.”

Wethouder Nermina Kundić: “Betaalbaar wonen voor al onze inwoners is voor de komende jaren een topprioriteit. In Soesterberg liggen de plannen klaar in het kader van Hart van de Heuvelrug en op de Vliegbasis. Maar ook in de kern Soest wordt er de komende jaren volop gebouwd. Duurzaamheid blijft onverminderd ons speerpunt. We stimuleren alle vormen van goed en slim omgaan met energie en grondstoffen. Hiervoor zijn we volop aan de slag met de energietransitie, het grondstoffengebruik en het verminderen van de gevolgen van extreem weer.”

Burgemeester Rob Metz: “Het coronavirus heeft een enorme impact op al onze inwoners. En tegelijkertijd heeft dit ook een groot effect op de financiële positie van de gemeente. Dat blijft naar verwachting zeker in 2021 ook het geval. Op het gebied van veiligheid en handhaving is corona voorlopig prioriteit.”

Naar overzicht