Gebiedspartners bekrachtigen samenwerking voor duurzame toekomst Utrechtse Heuvelrug

Wethouder Anne Sterenberg tekende op 17 juni in Soesterberg een Bestuurlijk Akkoord samen met acht gebiedspartners. Op de Utrechtse Heuvelrug, tussen Amersfoort en Zeist, vinden de komende jaren grote veranderingen plaats. Het gebied wordt zo ingericht dat het klaar is voor de toekomst. Onderdeel van de gebiedssamenwerking zijn projecten van Defensie waaronder de verhuizing van een landmachtonderdeel naar Soesterberg en de komst van een logistiek centrum op Legerplaats Soesterberg.

Samenwerken aan verschillende ruimtelijke en maatschappelijke opgaven

Wethouder Anne Sterenberg, gemeente Soest: “Het is mooi om te zien hoe we hier onze krachten bundelen en kijken hoe we samen aan onze verschillende ruimtelijke en maatschappelijke opgaven kunnen werken. Denk bij deze opgaven aan woningen, energie, mobiliteit, werkgelegenheid, natuur en recreatie. We gaan hier met elkaar afgewogen keuzes in maken, rekening houdend met het behoud en toekomstbestendig maken van de ruimte, zoals natuur en landschap. Als gebiedspartners zijn we ons ervan bewust dat er diverse bestaande programma’s en processen relevant zijn voor het Ontwerpend Onderzoek en we informeren elkaar hierover. Hieronder valt voor de gemeente Soest in ieder geval het Programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg en ook de deelname in regionale processen zoals het gebiedsonderzoek, het Utrechts Programma Landelijk Gebied, het handelingsperspectief Buitengebied, de Regionale energiestrategie en de mobiliteitsagenda.”

Ontwerpend onderzoek

De partners, ministerie van Defensie, Provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, binden zich aan een integrale aanpak van de ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen in het gebied. Zij streven naar een gedeeld toekomstbeeld eind 2025 met vuistregels voor het inrichten van de Utrechtse Heuvelrug. Dit vraagt om grondig onderzoek en keuzes in welke mate ruimte kan worden geboden aan verschillende functies. Met dit bestuurlijk akkoord stemmen alle partijen in met de medewerking aan een ontwerpend onderzoek met nieuwe ideeën en oplossingen voor de inrichting om een duurzaam en groen gebied te waarborgen. Dit gezamenlijk dient als basis te gaan gelden voor toekomstige integrale beleidsplannen.

Goede balans tussen beschermen en benutten

De samenwerking is gebaseerd op de eind maart 2023 ondertekende alliantieverklaring en richt zich op het vinden van een juiste balans tussen beschermen en benutten van dit deel van de Utrechtse Heuvelrug. Want dit kwetsbare gebied wordt ook nu al benut om te wonen, werken en recreëren én is de basis voor verschillende defensieactiviteiten. De uitdaging is om ook een goede balans voor de toekomst te vinden. Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat: “Door onze krachten te bundelen, kunnen we samen betere oplossingen vinden voor verschillende uitdagingen op en rond de Utrechtse heuvelrug. Zoals het uitbreiden van defensieactiviteiten in samenhang met het beschermen van kwetsbare natuur, het beter vasthouden van grondwater, het verstevigen van prettige recreatiemogelijkheden en het behouden van een fijne woonomgeving."

Start van projecten Defensie

In het bestuursakkoord is ook vastgelegd dat alle partijen ruimte zien voor het starten van een aantal projecten van Defensie. Deze projecten kunnen niet wachten op het gezamenlijk toekomstbeeld, maar partijen verwachten dat deze hier in passen. Het gaat om de bouw van een logistiek centrum op Legerplaats Soesterberg, het Technology Centre Land in Leusden, revitalisatie van de Bernhardkazerne en de verhuizing van het 45 Pantserinfanteriebataljon en 434 Herstelpeloton van Havelte naar Soesterberg.

Met dit akkoord bekrachtigen de partners hun gezamenlijke inzet voor een duurzame Utrechtse Heuvelrug tussen Amersfoort, Soest, Leusden en Zeist.