Globaal ontwerp bestemmingsplan Dalweggebied

Het nieuwe college van Soest heeft ingestemd met het globale ontwerpbestemmingsplan Dalweg en omgeving. Ook zijn de selectievoorwaarden voor geïnteresseerde marktpartijen vastgesteld. Het ontwerpbestemmingplan ligt vanaf begin augustus ter inzage, de selectievoorwaarden voor de marktpartijen zijn nu al te bekijken.

Ontwikkelingen Dalweggebied

In het Dalweggebied zijn allerlei ontwikkelingen. Er komt een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh en er moet een goede bestemming komen voor het oude politiebureau en Beukendal. Daarnaast zijn er heel hard nieuwe woningen nodig in Soest. Landschap en groen zijn belangrijke kernwaarden en kwaliteiten die in de uitwerking een plek krijgen. In 2019 is de gebiedsvisie Dalweg met participatie tot stand  gekomen. In maart 2022 is het uitwerkingsdocument vastgesteld. Hierin staan een stedenbouwkundig programma van eisen en een beeldkwaliteitsplan voor het gebied.

Globaal bestemmingsplan voor maximaal 250 woningen

Het globale bestemmingsplan en de selectievoorwaarden zijn nu klaar. Hiermee kunnen geïnteresseerde marktpartijen de plannen voor het gebied straks uitwerken. Het bestemmingsplan geeft, samen met het uitwerkingsdocument, de richtlijnen voor de bouw van maximaal 250 woningen. Voordat een omgevingsvergunning verleend kan worden, moet het plan verder uitgewerkt worden. Marktpartijen kunnen zich vanaf half september 2022 hiervoor inschrijven.

Begin augustus publicatie ontwerpbestemmingsplan, eind dit jaar besluit raad

Vanaf begin augustus 2022 wordt het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken gepubliceerd en liggen ze zes weken ter inzage voor zienswijzen. Gedurende deze zes weken kan iedereen een zienswijze indienen. De publicatie is later dan normaal, zodat iedereen met het oog op de zomervakantie toch voldoende gelegenheid krijgt om te reageren. De termijn van zes weken is namelijk niet aan te passen. Na de zienswijzeperiode wordt het globale bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de raad hier eind van het jaar over beslist. De selectievoorwaarden zijn vanaf nu op www.denkmeeover.nl/dalweggebied in te zien. De geïnteresseerde marktpartijen hebben op deze manier voldoende gelegenheid om hier kennis van te nemen.

Inbreng van bewoners

De inbreng van bewoners is op verschillende momenten opgehaald. Zowel bij het maken van de gebiedsvisie, als bij het opstellen van het uitwerkingsdocument en het globale bestemmingsplan. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van dit gebied is de integrale aanpak van het totale gebied. Helaas blijkt het niet mogelijk om alle (soms conflicterende) wensen, ideeën, en suggesties van omwonenden in te passen. Er zijn namelijk teveel factoren waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Denk aan een woningbouwprogramma, parkeeroplossingen, duurzaamheid, klimaatadaptatie, financiële haalbaarheid, etc. Toch is geprobeerd om de wensen zo goed mogelijk in te passen.

Voor meer informatie: www.denkmeeover.nl/dalweggebied