Jaarstukken 2018: nieuw coalitieakkoord, nieuwe prioriteiten, oog voor continuïteit

In 2018 is een start gemaakt met de uitvoering van het nieuwe coalitieakkoord Duurzaam en Daadkrachtig. In dit akkoord zijn nieuwe prioriteiten gelegd, zonder oog te verliezen voor de continuïteit van besturen. Hierbij laten we ons leiden door een persoonlijke en uitnodigende benadering, dicht bij onze inwoners, bedrijven en instellingen. Het saldo van de jaarstukken 2018 komt uit op een positief resultaat van € 163.000.

Voor het afgelopen jaar springen er voor het college van B en W enkele zaken uit:

Gebiedsontwikkeling Dalweg

De gebiedsontwikkeling Dalweg, waarbij we kansen zien voor de ontwikkeling van het gebied rondom het gemeentehuis. Wethouder Aukje Treep: “Wij willen het Dalweggebied mét en vóór haar inwoners transformeren tot een cultureel en maatschappelijk centrum. Een levendige plek waar jonge en oude Soesters elkaar ontmoeten, en waar het goed wonen is. Over hoe dat er precies uit gaat zien gaan we in gesprek met organisaties, inwoners en de raad. Om samen een cultureel en maatschappelijk centrum voor de toekomst te maken.”

Verandering in het opwekken en gebruiken van energie in Soest

In december 2018 stemde de raad in met de startnotitie Energietransitie Soest. Wethouder Nermina Kundić: “We hebben in goede gesprekken en discussies met betrokkenen, gemeenteraad en college, de koers uitgezet voor de energietransitie van Soest. Daarmee bedoelen we een koers voor verandering in de manier waarop we energie opwekken en gebruiken. Op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en de gemeentelijke organisatie werken we deze koers de komende periode verder uit.”

Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein is na de ‘transitie’ (overgang) van taken naar de gemeente de tijd gekomen om volop in te zetten op de ‘transformatie’, ofwel het anders vormgeven van deze taken. Wethouder Liesa van Aalst: “We stellen de inwoner nog meer centraal en zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek. We blijven moeite doen om goed in beeld te krijgen wat het resultaat is van de zorg en ondersteuning die we bieden. Op die manier kunnen we beter sturen en de zorg en ondersteuning nog beter aan laten sluiten op wat onze inwoners nodig hebben.”

Buitensport

In 2018 is met een aantal zaken een goed begin gemaakt.  Dit geldt ook voor de buitensport aan de Bosstraat en de daaraan gerelateerde verkeersproblematiek. Wethouder Harrie Dijkhuizen: “We hebben participatief gezocht naar integrale oplossingen waarbij voetbalverenigingen SEC en Hees beiden hun eigen locatie konden behouden. Eind 2018 formuleerden we een oplossingsrichting die we naar verwachting in mei 2019 voor besluitvorming aan de raad kunnen voorleggen.

Veiligheid

In 2018 is stevig ingezet op veiligheid. Burgemeester Rob Metz: “De aanpak van ondermijning kreeg in 2018 nog meer aandacht. Met ondermijning bedoelen we kortweg, de vermenging van onderwereld en bovenwereld, die vaak gepaard gaat met geweld, bedreiging en intimidatie. De samenwerking met partners zoals politie en belastingdienst, is nog verder versterkt om ondermijning aan te pakken. Ook hebben we veel bereikt in een afname van het aantal woninginbraken en het verminderen van jongerenoverlast. Deze lijn zetten wij dit jaar voort.”

Behandeling in de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de jaarstukken met een concept accountantsverklaring (met uitzondering van het sociaal domein) op 16 mei in de Opiniërende Raad en op 23 mei in de Besluitvormende Raad. Op 4 juli in de Opiniërende Raad en op 11 juli in de Besluitvormende Raad worden de jaarstukken vervolgens met een definitieve accountantsverklaring behandeld. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen.

Naar overzicht