Meer seniorenwoningen door verkoop Orlando terrein

Gemeente Soest tekende deze week de overeenkomst voor de verkoop van het Orlando terrein aan Cocon Wonen. De verkoop van het Orlando terrein, gelegen aan de Di Lassostraat in Soest, maakt het mogelijk om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan seniorenwoningen in onze gemeente, en de wens van de gemeenteraad om dat op deze plek mogelijk te maken. Voor Cocon Wonen betekent het een uitbreiding van hun woningvoorraad met circa 50 seniorenappartementen in de betaalbare en middel dure huur.

Cocon Wonen verzorgt in onze gemeente de huisvesting voor zelfstandig wonende senioren vanaf 65 jaar. Zij zijn de grootste aanbieder binnen de gemeente Soest. De uitbreiding van seniorenhuisvesting en het beoogde aanbod sluiten goed aan bij de gemeentelijke woonvisie.  

Circa 50 nieuwe appartementen met aandacht voor de omgeving én behoud van groen

De afgelopen periode overlegden gemeente Soest en Cocon Wonen uitvoerig over de uitbreidingswens van Cocon Wonen. Hierbij is afgesproken dat aandacht voor de omgeving én behoud van groen, belangrijke aandachtspunten zijn voor de herontwikkeling van het Orlando terrein. Cocon Wonen wil op het terrein circa 50 seniorenappartementen ontwikkelen in de betaalbare en middel dure huur. Het is hun bedoeling nog dit jaar te starten met de sloop van het huidige Orlando-gebouw om verpaupering tegen te gaan en onveilige situaties te voorkomen.

Informatieavond omwonenden

Binnenkort ontvangen omwonenden een uitnodiging voor een informatieavond over de planvorming op het Orlando terrein en de manier waarop zij inbreng kunnen leveren gedurende het planproces. De vorm van de bijeenkomst is afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Meer informatie

Meer informatie over de verkoop van het Orlando terrein en de planvorming is op te vragen bij projectleider Alco Prins. Mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Alco Prins.

Naar overzicht