Onderwijsachterstandenbeleid: elk kind een gelijke kans

In de gemeente Soest vinden wij het belangrijk dat elk kind zich kan ontwikkelen. Op een manier die bij het kind past. Het vergroten van de kansen voor kinderen met (taal)achterstanden is hierbij erg belangrijk.  

Ontwikkeling stimuleren kinderen 2-4 jaar

Peuters vanaf 2 jaar kunnen in de gemeente Soest op de peuteropvang een aanbod krijgen om hun (taal)ontwikkeling te stimuleren. Dat heet voorschoolse educatie. In de gemeente Soest bepaalt het consultatiebureau (GGD) of een kind hiervoor in aanmerking komt. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen die dit nodig hebben, hiervan gebruik maken. Met als doel om de (taal)achterstanden zoveel mogelijk terug te dringen en een goede start op de basisschool mogelijk te maken.  

Warme overdracht van peuteropvang naar basisschool kinderen 4-6 jaar

Een breed gedragen wens van alle partijen is dat kinderen met voorschoolse educatie een warme overdracht krijgen van de peuteropvang naar de basisschool.  De peuteropvang bespreekt met de basisschool hoe het kind ervoor staat. Dit met als doel dat het kind een goede start heeft op de basisschool. Hier gaan de scholen en peuteropvang nauw samenwerken.   

Ondersteuning kinderen 6-12 jaar

We gaan onder andere onderzoeken of we kunnen starten met langere schooldagen. Dan gaan kinderen die dat nodig hebben op één of meer dagen per week wat langer naar school. Dan is er meer tijd voor hun taalontwikkeling.  

Ook gaan we ouders in Soest en Soesterberg beter informeren over hoe en wanneer je je kind kunt aanmelden voor de basisschool. Hier komt in 2024 een overzichtelijke website voor.  

Kinderen naar de middelbare school

Ook voor kinderen die de overstap maken naar de middelbare school is het belangrijk dat er een goede overdracht is. Als basis- en voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten, vergroot dat de kansen voor kinderen. We gaan samen met het onderwijs kijken hoe we dit kunnen verbeteren.