Ontwikkelingen Oude Tempel

Onderhoud bosgebied

Los van de toekomstige groene inrichting van het woongebied is er ook onderhoud nodig in het bosgebied achter Oude Tempel. Een rondgang van deskundigen in het gebied laat zien dat veel bomen in slecht staat zijn. Ook bewoners hebben gevraagd om onderhoud en herstel. Om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan, vindt er de komende tijd nader onderzoek en onderhoud plaats. Waar nodig kunnen delen van het bos tijdelijk worden afgesloten. Afhankelijk van de toekomstige inrichting van de geplande woonwijk wordt een herstelplan gemaakt voor de cultuurhistorische bomenlanen op het landgoed.

Natuurinclusief bouwen

Mede op basis van meedenken van bewoners uit Soesterberg wil het college van B&W het te bouwen woongebied Oude Tempel een groen, natuurinclusief karakter geven. Het nu gemaakte rapport verliest daarmee zijn waarde. Zodra er duidelijkheid is over het nieuwe bestemmingsplan, zal het college samen met deskundigen, omwonenden en toekomstige bewoners die groene inrichting verder uitwerken. Vervolgens zal een nieuw rapport worden opgesteld over het effect op de bestaande bomen in het plangebied. Het oude, nu opgevraagde, concept rapport heeft daarom eigenlijk geen waarde voor de planvorming meer.

Onderdeel Hart van de Heuvelrug

Het toekomstige groene woongebied bij Oude Tempel is onderdeel van het regionale samenwerkingsprogramma Hart van de Heuvelrug. Binnen dit programma zijn ecoducten aangelegd en bebouwde gebieden terug gegeven aan de natuur. Daardoor is een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan. In ruil daarvoor komt er nieuwe bebouwing op plekken waar versnipperde natuur minder goede overlevingskansen heeft. Dat heeft ervoor gezorgd dat de natuurwaarden in de omgeving van Soesterberg en Zeist sinds de start van het programma Hart van de Heuvelrug enorm zijn toegenomen.

Naar overzicht