Soest bijvriendelijke gemeente

De gemeente Soest is door ‘Nederland Zoemt’ benoemt als bijvriendelijke gemeente. Soest is een van de 43 bijvriendelijke gemeentes in Nederland. Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk beheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu. De organisaties willen het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten. Het gaat namelijk niet goed met de wilde bij, de helft van alle 358 soorten is bedreigd.

Participatie door inwoners voor bijen

Jaap van den Berg, inwoner in Soest en bewoner van Boekweitland, is initiator van het burgerinitiatief, de bijen- en vlindertuin in zijn straat en  kwam met het idee om de gemeente Soest te laten checken op de criteria bij Nederland Zoemt. Jaap van den Berg; “Vijf jaar geleden heb ik mijn imkerdiploma via het Eemkwartier gehaald en hebben we 4 kasten in bezit. Vanaf die tijd ben ik mij gaan verdiepen in het leven van de solitaire bijen en heb ik cursussen gevolgd via Nederland Zoemt. Soest is goed bezig maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Hoe meer bloemen, bomen, struiken en vaste planten er zijn hoe meer verstuiving er plaatsvindt door bijen en vlinders. We hebben de verstuivers tenslotte nodig voor ons voedsel.”

Wethouder Aukje Treep:

“We zijn blij dat we aan de criteria van ‘bijvriendelijke gemeente’ voldoen en zien dit vooral als aanmoediging om nog meer te doen. Als het gaat om biodiversiteit kan er nog veel meer gedaan worden in onze gemeente.  Natuur in de bebouwde omgeving is geen overbodige luxe, er is werk aan de winkel voor iedereen!”

Bord ‘Soest zoemt’

Aan de Dalweg aan de kant van de Koningsweg, in Soest, hangt een bord met de tekst ‘Soest zoemt’ die Nederland Zoemt cadeau heeft gedaan aan de gemeente Soest. Het bord hangt bij een groenstrook die speciaal is ingericht met bloemen voor bijen en andere insecten.

Beheer groen en biodiversiteit

De gemeente Soest neemt volgens Nederland Zoemt goede maatregelen als het gaat om groenbeheer en maatregelen op het gebied van het verhogen van biodiversiteit. Op de meeste vlakken scoort Soest hoog. Vooral bij de categorie beheer is Nederland Zoemt erg tevreden. Het niet maaien, of sinusbeheer maaien is ecologisch gezien simpelweg de beste optie en dit past de gemeente Soest veelal toe. Daarnaast wordt er laat in het jaar gemaaid, wat voor veel insecten heel goed is. Nederland Zoemt vindt het jammer dat er in de gemeente Soest op sommige plekken nog wordt geklepeld, maar dat vindt ze begrijpelijk gezien de verkeersveiligheid. De gemeente Soest past dit alleen toe als dit vanuit veiligheidsredenen echt niet anders kan.

Inwoners helpen mee

Inwoners spelen een belangrijke rol en leveren een bijdrage. Er zijn in Soest en Soesterberg verschillende groepen vrijwilligers actief. Zo is er dit jaar een bijen- en vlindertuin gecreëerd door de bewoners van Boekweitland in Soest. In 2017 is er een vlinder-, bijen en kruidentuin, bij de speeltuin achter de Honingbij in Soest, gecreëerd. De tuin is bedacht, ontworpen en aangelegd door drie omwonenden en zij hebben ook het beheer in handen. Een ander voorbeeld is het project ‘Groen aan de buurt’ waarbij Soester vrijwilligers op de Noorder Eng sinusmaaien toepassen.

Wat kan de gemeente Soest nog meer doen voor bijen?

Nederland Zoemt noemt  als advies voor verbetering dat er gekeken moet worden naar het realiseren van ‘natuurlijke’ zandduintjes of hellingen. Kale hellingen met zon in de buurt van parken of bloemenweides zijn uiterst geschikte nestplaatsen voor veel verschillende soorten bijen.

Voedselvoorziening

De gemeente Soest scoort hoog in de categorie ‘voedselvoorziening’. Maar ook hier is nog ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld als het gaat om het niet alleen inzaaien van nieuwe bermen, maar ook het actief aanpassen van al bestaande bermen.

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu en is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De organisaties willen het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten. Het gaat namelijk niet goed met de wilde bij, de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Van het groente en fruit dat wij eten is 80% afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.
De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Met Nederland Zoemt wordt er gezorgd voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Om de leefomgeving van de wilde bij structureel te verbeteren is het belangrijk dat gemeentes ook meedoen. Een gemeente kan namelijk veel betekenen voor hun zoemende inwoners. Door als gemeente maatregelen te nemen voor de wilde bij kan zij een speciale erkenning verdienen.
 

Naar overzicht