Soest en Soesterberg in 2040: Omgevingsvisie gereed na consultatie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de omgevingsvisie Soest en Soesterberg  ‘Stap voor stap ver komen’ aangeboden aan de raad. Dit gebeurt nadat Soesters is gevraagd hun reactie op de ontwerp Omgevingsvisie te geven. De Omgevingsvisie is een kompas om samen met inwoners te werken aan de fysieke leefomgeving in Soest en Soesterberg.  

In totaal kwamen er 124 reacties binnen van inwoners, maatschappelijke organisaties en omringende gemeenten. “We zijn blij dat er zoveel mensen hebben gereageerd”, vertelt wethouder Aukje Treep, “In de Omgevingsvisie staan de ambitie, doelen en opgaven van Soest en Soesterberg voor de komende 20 jaar. Dat raakt alle inwoners van onze gemeente. In de visie laten we zien welke uitdagingen er zijn, hoe we daarmee omgaan en welke kant we op willen: een groener en duurzamer Soest en Soesterberg waar het nog fijner wonen is!”

Keuzes voor de toekomst

De Omgevingsvisie is een document op hoofdlijnen. De komende jaren werkt de gemeente aan de uitwerking ervan. Dat doet de gemeente met omgevingsprogramma’s. In een omgevingsprogramma staat hoe de gemeente haar doelen en ambities wil bereiken. Het college stelt voor om in de nabije toekomst met vier programma’s van start te gaan, namelijk: de selectie van woningbouwlocaties, mobiliteitsvisie, ontwikkelingen rondom de Amersfoortsestraat en beleid rondom water, riolering en klimaatadaptatie. Bij de uitwerking van deze programma’s worden inwoners van de gemeente betrokken. De gemeente zal op de langere termijn ook andere programma’s uitwerken. 

Samen aan de slag

Wethouder Aukje Treep: “Inwoners, ondernemers, en partners vormen het Soest en Soesterberg van nu en straks. De afgelopen twee jaar hebben heel veel mensen in Soest en Soesterberg meegedacht over de visie in workshops, bijeenkomsten of op andere manieren. Alleen zo hebben we deze mooie visie kunnen opstellen. De Omgevingsvisie blijft een uitnodiging om met elkaar Soest en Soesterberg een nog fijnere plek te maken. Bij plannen vanuit inwoners en ondernemers denken we dan ook graag mee.”

Werken aan de Omgevingswet

Op 22 december besluit de gemeenteraad over de Omgevingsvisie. Hiervoor wordt de Omgevingsvisie eerst nog besproken in de opiniërende raad. De datum hiervoor staat nu nog niet vast en wordt later gedeeld. De Omgevingsvisie is te lezen op www.omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl. Het vaststellen van de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 juli 2022. 

Naar overzicht