Tijdelijke woningen Insingerstraat Soest niet gerealiseerd voor einde van het jaar

De gemeente Soest onderzoekt of het haalbaar is om voor het eind van het jaar op de hoek van de Insingerstraat/Den Blieklaan 150 tot 200 tijdelijke woningen te plaatsen. De tijdelijke woningen zouden er voor een periode van 3, 5 of 10 jaar staan. De gemeente ziet de tijdelijke woningen als een oplossing om Oekraïense vluchtelingen ook voor langere tijd een veilig thuis te geven.

Burgemeester Rob Metz: “Het college kan nu nog geen besluit nemen omdat extra ecologisch onderzoek nodig is. We kunnen pas volgend jaar een definitief besluit nemen. De tijdelijke woningen worden dus niet gerealiseerd voor het eind van het jaar.”

College doet aanvullend ecologisch onderzoek om haalbaarheid plan vast te stellen

Het college heeft kennisgenomen van de zorgen van omwonenden en de voorlopige onderzoeksresultaten. Het college heeft besloten om extra ecologisch onderzoek te doen om het haalbaarheidsonderzoek vast te kunnen stellen. Uit ecologisch onderzoek dat al gedaan is, blijkt dat er een das in het gebied aanwezig is. De das is een beschermde diersoort en voor beschermde diersoorten gelden specifieke regels. De gemeente Soest doet daarom extra onderzoek en dat kost tijd. Dit onderzoek kan pas in het voorjaar van 2023 worden uitgevoerd vanwege het paarseizoen van de das. Pas daarna kan het college een zorgvuldig afgewogen besluit nemen of het plan haalbaar is. Ook de ruimtelijke procedure neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. 

Belangenafweging

Participatie met omwonenden maakt ook deel uit van het haalbaarheidsonderzoek. De conclusies zijn samengevat in een participatierapport. Daaruit blijkt dat er grote weerstand is in de wijk. Omwonenden vinden vooral het aantal woningen te groot en willen zekerheid hebben dat de woningen - na vertrek van de Oekraïners -  worden toegewezen aan starters en spoedzoekers.

Portefeuillehouder burgemeester Rob Metz: “Het college is zich ervan bewust dat een deel van de omwonenden liever helemaal geen bebouwing op het weiland ziet. Maar wij vinden het een verplichting om voor de langere termijn goede huisvesting voor de vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. Omwonenden hebben ook uitgesproken hier oog voor te hebben. Goede huisvesting voor langere termijn is bovendien niet alleen belangrijk voor de vluchtelingen zelf maar ook van de gastgezinnen die nu al veel langer dan verwacht vluchtelingen bij hen thuis opvangen. Dat is het dilemma tussen enerzijds de belangen van vluchtelingen en gastgezinnen en anderzijds de omwonenden.”

Stedenbouwkundige verkenning vraagt om kleiner plan

Uit de stedenbouwkundige verkenning (als onderdeel van het voorlopige haalbaarheidsonderzoek) blijkt dat 150 tot 200 woningen teveel is. Ook omwonenden hebben grote zorgen geuit over het aantal woningen. Bij de verdere afronding van het haalbaarheidsonderzoek gaan we uit van een kleiner aantal woningen. 

Andere tijdelijke oplossing voor huisvesten Oekraïense vluchtelingen

Het college kan pas volgend jaar een besluit nemen over flexwoningen op het weiland bij de Insingerstraat, waar vluchtelingen uit Oekraïne enkele jaren kunnen wonen. Daarom is de gemeente Soest op zoek naar andere tijdelijke oplossingen voor het huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne. 

Portefeuillehouder burgemeester Rob Metz: “Al onze inspanningen waren gericht op het nog dit jaar mogelijk maken van goede huisvesting voor vluchtelingen die nu allerlei tijdelijke onderkomens hebben. Want gezien de recente ontwikkelingen is een veilige terugkeer voor veel vluchtelingen voorlopig echt nog steeds niet aan de orde.”

Planning

Alle omwonenden van de locatie en deelnemers aan het participatietraject zijn geïnformeerd over het collegebesluit. Zij worden komend jaar op de hoogte gehouden over de vorderingen in het onderzoek.