Voorstel tot einde zoektocht agrarisch bedrijf Van Dorresteijn

Het oprichten van een agrarische bedrijf voor Van Dorresteijn aan de Peter van den Breemerweg is geen optie. Dit is de uitkomst van een zorgvuldige verkenning. Zowel aan de Peter van den Breemerweg zelf als in de regio zijn geen mogelijkheden gevonden. Een voorstel de zoektocht hiermee te beëindigen ligt eind november bij de gemeenteraad. 

Besluit na zorgvuldige afweging

De heer Van Dorresteijn had een agrarisch bedrijf aan de Insingerstraat. Hij wilde zijn bedrijf verplaatsen naar de zuidkant van de Peter van den Breemerweg. Op zijn perceel aan de Insingerstraat heeft hij inmiddels binnen de bebouwde kom woningen laten bouwen. Vanaf 2012 zijn rondom nieuwbouw in de polder van Soest uitgebreide gesprekken geweest en ook diverse onderzoeken gedaan. De gemeenteraad heeft op 19 mei 2020 een heldere uitspraak gedaan over welke besluiten er formeel nog genomen moeten worden. Als eerste wil de raad het begin dit jaar ingediende verzoek om wijziging van het geldende bestemmingsplan voor het bouwen van een agrarisch bedrijf formeel weigeren. Als tweede vroeg de raad een nadere verkenning naar maximale bebouwingsmogelijkheden op het terrein van de agrariër aan de zuidzijde van de weg. Als derde wilde de raad weten of er in de regio Eemland of West Veluwe agrarische bebouwing vrijkomt die voldoet aan de wensen van de heer Van Dorresteijn. 

Onafhankelijk onderzoek

Uit een onafhankelijk onderzoek is gebleken dat nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing niet aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg kan worden gesitueerd. Het past niet binnen de waardevolle ontginningsstructuur van de Peter van den Breemerweg. Bebouwing staat namelijk alleen aan de noordzijde van de weg. Nieuwe bebouwing aan de zuidzijde tast deze structuur aan. Daarnaast kan het een precedent opleveren voor andere toekomstige ontwikkelingen aan de zuidzijde. De openheid en zichten zouden dan steeds verder worden aangetast. Een nieuw agrarisch bedrijf is ook in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 
De raad wordt om deze redenen voorgesteld de aanvraag van Van Dorresteijn tot wijziging van het geldende bestemmingsplan te weigeren en geen verdere bebouwing toe te staan. 
Het rapport concludeert ook dat er geen alternatieve mogelijkheden zijn voor geschikte vrijkomende agrarische gebouwen in de regio Eemland en West Veluwe. 

Eind november besluit raad

De voorstellen van het college worden besproken in de opiniërende raad van 19 november en de besluitvormende raad van 26 november 2020. 

Naar overzicht