Voorstel voor Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs Soest & Soesterberg

De schoolbesturen uit Soest en Soesterberg  en de gemeente Soest zijn samen tot een voorstel gekomen voor een Integraal Huisvestingsplan (IHP). De schoolbesturen zijn blij met het voorstel en zien de uitwerking met vertrouwen tegemoet. De belangrijkste pijler onder het IHP is een gezamenlijke gedragen visie met toekomstperspectief voor alle schoolgebouwen in Soest en Soesterberg.
In Soest en Soesterberg zijn schoolbesturen en gemeente al jaren gewend te werken met een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Hierin  is overeengekomen welke schoolgebouwen op welk moment in aanmerking komen voor vervanging, renovatie of uitbreiding. Het vervangen, renoveren en uitbreiden van schoolgebouwen valt onder de zorgplicht van gemeenten. De middelen hiervoor komen uit het gemeentefonds. De verwachting is dat het in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. 

Toekomstperspectief voor alle schoolgebouwen

De gemeente Soest en de schoolbesturen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs hebben met elkaar deze visie en ambitie bepaald. Van daaruit hebben schoolbesturen en gemeente per wijk een toekomstperspectief ontwikkeld voor alle schoolgebouwen voor de komende 15 jaar.  Deze onderdelen komen samen in het voorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2035. 

Gemeenteraad aan zet

Gemeente en schoolbesturen zijn in verschillende interviews, werksessies en bilaterale overleggen samen opgetrokken en zo tot dit voorstel gekomen. Het proces is begeleid door externe adviseurs. Ook de gemeenteraad is meegenomen in een peilsessie in de eerste fase van het proces. De gemeenteraad is in het nieuwe jaar weer aan zet en neemt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 een besluit over het voorstel.

Verduurzaming gebouwen

Een andere belangrijke pijler van het IHP is dat de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille in gang wordt gezet. Met dit meerjarenplan is de routekaart voor het verduurzamen van onderwijsgebouwen in de tijd gezet. Er is een helder afwegingskader over duurzaamheidsinvesteringen vastgesteld. Ook zijn gerichte investeringen in verouderde gebouwen op natuurlijke momenten gekoppeld aan ander beleid (clustering, spreiding en groeiopvang). Hierdoor wordt de portefeuille planmatig verduurzaamd
Dit is een stevige en noodzakelijke stap naar realisatie van ambities en klimaatdoelstellingen, welke door de raad zijn vastgesteld (begin 2020). 
 

Schoolbesturen trots op gezamenlijk geformuleerde ambities en uitgangspunten

Door vooraf, op basis van overeenstemming over meerdere jaren, af te spreken waar prioriteiten liggen, kunnen gemeente en schoolbesturen uitvoering geven aan lange termijn doelen. Ook geeft het zicht op wanneer wie aan de beurt is en daarmee geeft het financiƫle duidelijkheid. Dit stelt ons vervolgens in staat een meerjarenplanning te voeren en investeringen goed af te wegen.

De 7 schoolbesturen uit Soest en Soesterberg, met uitzondering van SKOSS, zijn trots op het voorliggende IHP. Zij zijn blij met de gezamenlijk geformuleerde ambities en uitgangspunten, maar ook met de betere verbinding tussen de schoolbesturen onderling als gevolg van het IHP proces. Mede door deze verbinding zien zij de uitwerking van het voorliggende IHP onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad, met veel vertrouwen tegemoet. 

Na een voorspoedig en in grote gezamenlijkheid verlopen traject bleek in het najaar dat het bestuur van SKOSS ook los van de inhoud, principiĆ«le bezwaren had tegen het IHP. 
Voor SKOSS geldt dat zij ten aanzien van onderwijshuisvesting kan teruggevallen op de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Soest. Het staat SKOSS vrij om volgend jaar opnieuw een aanvraag in te dienen. Deze zal door de gemeente getoetst en afgehandeld worden, conform de verordening en binnen de zorgplicht die de gemeente ook voor SKOSS blijvend zal uitvoeren.
 

Naar overzicht