Archeologie

Archeologie is de wetenschap die het verleden bestudeert. Archeologen proberen het verleden te reconstrueren aan de hand van sporen, gebruiksvoorwerpen en andere objecten (het bodemarchief), die in de bodem bewaard zijn gebleven. Een prehistorische grafheuvel, een stuk aardewerk of vuursteen, resten van een middeleeuws klooster of van de vroegste bewoning van Soest; allemaal archeologische sporen die in de bodem van onze gemeente verborgen liggen. En dat willen we het liefst zo houden, want dat is de plek waar dit bodemarchief het best bewaard blijft voor de toekomst.

Dit is niet altijd mogelijk; er moet soms ook gebouwd worden, nieuwe wegen worden aangelegd en akkers moeten worden bewerkt. Bij werkzaamheden in de bodem wordt eerst gekeken of er archeologische resten in de grond aanwezig zijn en of die bedreigd worden door de geplande werkzaamheden. Als dat het geval is, dan zijn er drie mogelijkheden:

  •     het plan zodanig aanpassen dat archeologische vondsten veilig in de bodem worden behouden;
  •     de archeologische vondsten laten opgraven;
  •     de werkzaamheden laten begeleiden door een archeologisch deskundige.

Belangrijke archeologische gebieden

Waar kun je archeologische vondsten verwachten? Bekijk het op de archeologische kaart (pdf, 5 MB) Hierop zie je welke gebieden archeologisch belangrijk zijn; zoals landgoederen, langs oude wegen en de hoger gelegen plekken (dekzandruggen).

Archeologisch onderzoek laten doen

Op basis van het (bouw)plan en de archeologische waarde van het gebied, kijken we of nader archeologisch onderzoek nodig is en zo ja wat voor onderzoek. Als onderzoek nodig is, dan gaat het eerst om vooronderzoek. Dit kan met grondboringen of proefsleuven. Daarmee wordt vastgesteld of er archeologische resten in de bodem zitten. Tref je  archeologische resten aan? Dan worden die alleen opgegraven als de bouwplannen de resten verstoren. Als opgraving nodig is, dan komt er ook een gedegen wetenschappelijk onderzoek en worden de archeologische vondsten veilig gesteld.

Archeologisch onderzoek moet voldoen aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), de Richtlijnen voor bureau-onderzoek (pdf, 60 KB) en Richtlijnen inventariserend veldonderzoek (pdf, 64 KB)

Ingrijpende gevolgen voor (bouw)plan

Omdat de aanwezigheid van archeologische resten ingrijpende gevolgen kan hebben voor uw bouw- of ontwikkelingsplan, raden we u aan om eerst vooroverleg te hebben met de gemeente voordat u het plan tot in detail uitwerkt en de vergunning aanvraagt. Meer informatie over archeologie en het aanvragen van een vergunning voor een (bouw)plan vindt u in de folder Archeologische voorschriften bij een Omgevingsvergunning (PDF-Formaat, 0,11 MB).