Bezwaar WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen of twijfels over de vastgestelde WOZ-waarde? Bekijk eerst uw taxatieverslag. U kunt het taxatieverslag raadplegen via de Digitale belastingbalie.

Heeft u daarna nog vragen? Neem eerst contact met ons op voordat u een bezwaarschrift indient. U kunt daarvoor bellen naar (035) 609 34 11.

Bezwaar indienen

Bent u het nog steeds niet eens met de aanslag of de hoogte van uw WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken tot zes weken na dagtekening (datum) die op het aanslagbiljet staat.

Online bezwaar indienen

U kunt online een bezwaar indienen via de Digitale belastingbalie

Het digitaal loket is persoonlijk. Alleen de eigenaar van een woning, die de WOZ-beschikking op zijn naam heeft gekregen, kan het WOZ-taxatieverslag raadplegen en de bezwaarschriften-hulp gebruiken. U dient bij de digitale belastingbalie in te loggen met uw DigiD-inlogcode om toegang te krijgen.

Schriftelijk bezwaar indienen

U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. U richt uw bezwaar aan de heffingsambtenaar van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift bevat:

  • uw naam en adres
  • datum van het bezwaarschrift
  • het aanslagnummer
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Wilt u gehoord worden tijdens een hoorzitting? Dan vermeldt u dit ook in het bezwaar.

Wie kan bezwaar indienen?

Een bezwaarschrift kan worden ingediend door de belastingplichtige of medebelastingplichtige (bijvoorbeeld een echtgenoot of mede-eigenaar), erfgenamen of een gemachtigde. Maakt u bezwaar voor iemand anders? Voeg dan de machtiging bij.

Heeft u te weinig tijd om een bezwaarschrift te versturen? Bijvoorbeeld omdat u nog niet alle redenen heeft opgeschreven? Of omdat u nog met iemand wilt overleggen? Dan kunt u een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen. In een voorlopig bezwaarschrift zet u alle gegevens, behalve de redenen voor uw bezwaar.

Uitstel van betaling

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u automatisch uitstel van betaling krijgt voor het betalen van uw belastingaanslag. Als u uitstel van betaling wenst, dan geeft u dit aan in uw bezwaarschrift. Uitstel van betaling wordt dan alleen verleend voor het betwiste deel van de aanslag.

Reactietermijn

Dient u het bezwaar online bij ons in? Dan krijgt u direct per e-mail een bevestiging van ontvangst. Stuurt u het bezwaar per post? Dan ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging.

De gemeente handelt uw bezwaar af in hetzelfde kalenderjaar als dat u het hebt ingediend, uiterlijk 31 december. Bezwaren die tussen 20 november en 31 december zijn binnenkomen, handelen wij af binnen zes weken.

De behandeltijd is afhankelijk van uw motivatie en of er een hertaxatie of nader onderzoek nodig is. Als uw bezwaar gegrond blijkt, dan wordt uw aanslag aangepast. Ook de Belastingdienst en het GBLT (waterschap) krijgen de wijzigingen door.

Lukt afhandeling niet binnen de gestelde tijd, dan hoort u dit op tijd.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen.

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag niet betalen? Maak dan geen bezwaar maar vraag kwijtschelding aan of tref een betalingsregeling.

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.