Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan ‘Acht (bedrijfs)woningen Soestdijkse Grachten’

Burgemeester en wethouders van Soest maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van donderdag 30 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Acht (bedrijfs)woningen Soestdijkse Grachten’ ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een nieuwe juridisch-planologische regeling voor een achttal woningen in het plangebied.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Acht (bedrijfs)woningen Soestdijkse Grachten’ en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 30 maart 2017 tot en met woensdag 10 mei 2017 ter inzage bij: Idea, kunstencentrum, bibliotheek en theater, Willaertstraat 49 te Soest. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Soest. Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Maak een online afspraak of neem contact op via het telefoonnummer: (035) 609 34 11.Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSOE0036-0201. Het digitale ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de ter inzage legging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Acht (bedrijfs)woningen Soestdijkse Grachten’ schriftelijk, mondeling of digitaal naar voren brengen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Acht (bedrijfs)woningen Soestdijkse Grachten’
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 609 34 70 met de heer F. Supusepa
  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend online indienen, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Acht (bedrijfs)woningen Soestdijkse Grachten’

Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.