Koninginnelaan 114

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Koninginnelaan 114 en ontwerpomgevingsvergunning Koninginnelaan 114

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 18 december 2018 hebben besloten de ‘Coördinatieverordening Soest’ ex artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) toe te passen voor het legaliseren en vergroten van een paardenbak.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij genoemde ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Het gaat hierbij om het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning voor het legaliseren en vergroten van een paardenbak.

Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Zienswijzen tegen de besluiten dienen in dezelfde procedure te worden ingediend en eventuele beroepen tegen de besluiten worden in één keer afgehandeld. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. Het is niet mogelijk tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Ontwerpbesluiten

Op grond van de artikel 3.8 van de Wro en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat - in verband met het hiervoor genoemde coördinatiebesluit – met ingang van 20 december 2018 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Koninginnelaan 114’ en de hiermee gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning Koninginnelaan 114 ter inzage liggen.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het juridisch-planologisch mogelijk om de bestaande paardenbak te legaliseren en te vergroten. Met de ontwerpomgevingsvergunning wordt de bouw en aanleg van de paardenbak mogelijk gemaakt.

Ter inzage ontwerpbesluiten

Het ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Koninginnelaan 114 en de hiermee gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning Koninginnelaan 114 liggen hier ter inzage:

Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPLG0029-0201. Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kunt u een zienswijze indienen.

Dit kan op drie manieren en onder vermelding van: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Koninginnelaan 114 en/of ontwerp omgevingsververgunningen Koninginnelaan 114.

  • Schriftelijk: aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest
  • Mondeling: maak telefonisch een afspraak met Alphons Peters op maandag, dinsdag of donderdag via (035) 609 34 11
  • Digitaal via www.soest.nl/zienswijze. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend