Lange Brinkweg 71

Bekendmaking besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan, Huisvesting Serviceteam nabij Lange Brinkweg 71 te Soest

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat bij besluit 29 januari 2019 een omgevingsvergunning is verleend om af te wijken van het bestemmingsplan ‘Soest Midden en Zuid’ met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening en heeft betrekking op de huisvesting van het serviceteam nabij het perceel Lange Brinkweg 71 Soest. Het projectgebied en de terreinen in de directe omgeving zijn en blijven bestemd als bedrijfsterrein. In die zin is geen sprake van nieuwe ontwikkelingen. Het betreffende perceel heeft een bedrijfsbestemming, waarin bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2 uit de bij de regels behorende bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten, maar ter plaatse geen bouwvlak is aangegeven. De beoogde ontwikkeling past verder binnen de categorieën gevallen die de gemeenteraad heeft aangewezen waarin geen verklaring van bedenkingen is vereist.

Ontwerpbesluiten

Op grond van de artikel 3.8 van de Wro en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat - in verband met het hiervoor genoemde coördinatiebesluit – met ingang van 20 december 2018 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Koninginnelaan 114’ en de hiermee gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning Koninginnelaan 114 ter inzage liggen.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het juridisch-planologisch mogelijk om de bestaande paardenbak te legaliseren en te vergroten. Met de ontwerpomgevingsvergunning wordt de bouw en aanleg van de paardenbak mogelijk gemaakt.

Ter inzage omgevingsvergunning huisvesting serviceteam

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van donderdag 18 oktober 2018 tot en met woensdag 28 november 2018. Gedurende deze termijn is 1 zienswijze ontvangen. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken hier ter inzage van donderdag 7 februari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019:

Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0342.OMSOE0002-0301. Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Rechtsmiddelen

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, tegen de vastgestelde omgevingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de omgevingsvergunning ter inzage is gelegd. Deze omgevingsvergunning treedt in werking één dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Mocht dat voor u onaanvaardbare gevolgen hebben, dan kunt u tijdens de beroepschriftprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter. Dit betekent dat een speciale regeling (bijvoorbeeld schorsing van het besluit) kan worden getroffen voor de periode dat het beroepschrift nog in behandeling is. Aan deze procedure zijn wel kosten verbonden. Voor het indienen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient u uw verzoekschrift te zenden aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.