Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning nabij Lange Brinkweg 71 te Soest

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ‘Soest Midden en Zuid’ voor de huisvesting van het serviceteam nabij het perceel Lange Brinkweg 71 Soest.

Het college van B&W van de gemeente Soest heeft op 3 oktober 2018 besloten om medewerking te verlenen aan de realisatie van dit project. Op het betreffende perceel rust thans de bestemming ‘Bedrijfsterrein’. Het projectgebied en de terreinen in de directe omgeving zijn en blijven bestemd als bedrijfsterrein. In die zin is geen sprake van nieuwe ontwikkelingen. Het betreffende perceel heeft een bedrijfsbestemming, waarin bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2 uit de bij de regels behorende bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten, maar ter plaatse is geen bouwvlak aangegeven.

Ter inzage ontwerp-omgevingsvergunning huisvesting serviceteam

Voor een definitieve beslissing wordt genomen, is een ieder bevoegd binnen een termijn van zes weken, van donderdag 18 oktober 2018 tot en met woensdag 28 november 2018 op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het ontwerp van de beschikking naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Soest.

Daarnaast ligt de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van de ontwerpbeschikking kan alleen op afspraak. Maak online een afspraak voor het inzien of via telefoonnummer: (035) 609 34 11. Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kunt u met een zienswijze laten weten wat u van het ontwerpbestemmingsplan vindt en of u iets aan het plan wilt veranderen. Dit kan op drie manieren:

  • schriftelijke naar: het college van burgemeester en wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking Huisvesting Serviceteam’
  • mondeling door een afspraak te maken via telefoonnummer: (035) 609 34 11
  • digitaal via het online formulier, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking Huisvesting Serviceteam’. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend