Terinzagelegging ontwerpbesluiten ‘Molenschotterrein’

Coördinatiebesluit

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij hebben besloten de ‘Coördinatieverordening Soest’ van toepassing te verklaren om op het voormalige terrein Molenschot het realiseren van woningen mogelijk te maken. Met de coördinatieregeling worden besluiten behorende bij genoemde ontwikkeling gezamenlijk voorbereid en gecoördineerd. Het gaat hierbij in dit geval om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van woningen en keerwanden en het kappen van bomen.
Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan is in handen van de gemeenteraad.

Besluiten

De gemeenteraad van de gemeente Soest heeft op 26 november 2015 het bestemmingsplan ‘Molenschotterrein’ gewijzigd vastgesteld. De gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan heeft betrekking op de bestemmingsplangrens op de verbeelding. Tijdens de behandeling van de ingediende zienswijzen heeft onderlinge afstemming plaatsgevonden tussen de indieners van de zienswijze en de bewoners van de Van Goyenlaan over de aanleg van een wadi. De raad heeft naar aanleiding daarvan besloten om de wadi ondergronds aan te leggen en de bestemmingsplangrens aan te passen naar de afmetingen van deze ondergrondse wadi. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 december 2015 de omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en keerwanden en het kappen van bomen ten behoeve van het Molenschotterrein conform verleend. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voorzien in het mogelijk maken van de bouw van 24 huurappartementen en 47 koopwoningen op het voormalige terrein Molenschot.

Ter inzage

Vanwege de coördinatieverordening worden de besluiten zoals vermeld in deze publicatie, gelijktijdig ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan ‘Molenschotterrein’ en de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en keerwanden en het kappen van bomen liggen van donderdag 3 december 2015 tot en met woensdag 13 januari 2016 ter inzage voor beroep bij: Idea, kunstencentrum, bibliotheek en theater, Willaertsstraat 49 te Soest. Daarnaast ligt het bestemmingsplan en de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Maak online een afspraak of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer: (035) 60 93 411. Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

U kunt de stukken digitaal raadplegen:

Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSOE0028-0301. Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep en voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de omgevingsvergunning en het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Voor de beroepsmogelijkheden tegen de genomen besluiten (gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning) geldt, dat:

  1. gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:
    a. iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;
    b. iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en;
    c. iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden;
    d. een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen de ontwerpomgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders heeft ingediend;
  2. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.