Reactie op bestemmingsplan

Bent u het niet eens met een ontwerpbestemmingsplan? Dan kunt u daartegen een zienswijze indienen bij de gemeente.

Bent u het niet eens met een vastgesteld bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Aan het indienen van beroep zijn kosten verbonden. Dit kan alleen als u een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze

Een zienswijze is een reactie op een ontwerpbestemmingsplan. Iedereen kan een zienswijze indienen tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt. Meestal is dit een periode van zes weken. Een zienswijze die te laat wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen.

De gemeente betrekt alle ingediende zienswijzen bij het besluit en kan het daarna aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.

Een zienswijze indienen kan op drie manieren:

 

  • Schriftelijk: aan Gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan [naam plan]
  • Mondeling: Maak een afspraak via telefoonnummer: (035) 609 34 11. Met wie u de afspraak maakt, vindt u in het betreffende ontwerpbestemmingsplan
  • Digitaal: Via het online formulier Indienen Zienswijze, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan [naam plan].

Hier vindt u de ontwerpbestemmingsplannen in procedure en de overige bestemmingsplannen.

Beroep

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan (gewijzigd) heeft vastgesteld wordt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd. Tegen het vastgesteld bestemmingsplan kunnen indieners van een zienswijze beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt tegelijkertijd met het instellen van beroep een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ indienen. Hiermee zorgt u ervoor dat de gemeente (een onderdeel van) het bestemmingsplan nog niet kan uitvoeren.

U dient een beroepschrift in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt een beroepschrift indienen als u:

 

  • tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan
  • kan aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen o
  • bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan

Voorlopige voorziening

Een beroep indienen tegen een bestemmingsplan betekent niet dat het plan niet direct mag worden gerealiseerd. Als er sprake is van spoedeisend belang, bijvoorbeeld het tegenhouden van de bouw, kunt u  een voorlopige voorziening indienen bij de Raad van State. De rechter kan dan beslissen om de uitvoering van het bestemmingsplan te onderbreken.

Wat stuurt u mee?

U moet uw beroep ondertekenen en in ieder geval het volgende vermelden:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • de reden waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan
  • eventueel een machtiging als u namens iemand anders reageert