Ruimtelijke plannen

De ruimtelijke plannen die in procedure zijn, vindt u op de pagina Bestemmingsplannen. Tegen deze plannen bestaat de mogelijkheid om op dit moment een zienswijze in te dienen.

Hieronder vindt u een overzicht van alle ruimtelijke plannen.

Voor gebruik of bebouwing van een stuk grond binnen een bestemmingsplan kan een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen in het bestemmingsplan. Alleen voor die plek en binnen de gestelde voorwaarden is het college bevoegd om een wijzigingsplan in te stellen.

Er zijn op dit moment geen geweigerde plannen.

Hier vindt u de voorgenomen, ontwerp- en vastgestelde projectbesluiten van de gemeente Soest. Een projectbesluit is een besluit op grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening. Met het projectbesluit kan medewerking verleend worden aan een plan dat niet in het geldend bestemmingsplan past.

Er zijn op dit moment geen actuele vastgestelde projectbesluiten.

Als de gemeente een bestemming van een stuk grond wil veranderen, is het niet gewenst dat er nog bouwvergunningen worden verstrekt voor realisering van de huidige bestemming. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, kan de gemeente een voorbereidingsbesluit nemen. Dat is een besluit waarbij de gemeente verklaart dat voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Dit besluit heeft een werkingsduur van een of twee jaar.

Op dit moment zijn er geen voorbereidingsbesluiten.

In een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar de gemeente nog wil gaan bouwen. In het stedenbouwkundige plan ziet u:
 

  • waar groen, water, parkeerplaatsen of speeltuinen komen
  • het soort bebouwing (bijvoorbeeld hoogbouw, laagbouw, sociale woningbouw of woningen in de vrije sector)
  • de functie van een gebouw (bijvoorbeeld kantoren of winkels)

Stedenbouwkundige plannen inzien

Zodra de gemeente het stedenbouwkundig plan openbaar maakt of vrijgeeft voor participatie kunt  u het inzien. U maakt hiervoor een afspraak bij de balie van het Omgevingsloket in het gemeentehuis.