Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan 'Acht (bedrijfs)woningen Soestdijkse Grachten'

Het college van Burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad, bij besluit van 4 oktober 2018, het bestemmingsplan ‘Acht (bedrijfs)woningen Soestdijkse Grachten’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan voorziet in een nieuwe juridisch-planologische regeling voor een achttal woningen in het plangebied.

Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Acht (bedrijfs)woningen Soestdijkse Grachten’ en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 18 oktober 2018 tot en met woensdag 28 november 2018 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49). Daarnaast ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.

Het inzien van het vastgestelde bestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Maak een online afspraak of neem contact op via het telefoonnummer: (035) 609 34 11. Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSOE0036-0301. Het digitale ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep en voorlopige voorziening

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het genomen besluit geldt, dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

  • iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en
  • iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.