Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Beukenlaan 61

Het college van Burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad, bij besluit van 5 juli 2018, het bestemmingsplan Beukenlaan 61 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw grondgebonden woning mogelijk in de tuin van een bestaande woning aan de Beukenlaan 59 te Soest.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan Beukenlaan 61 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 19 juli tot en met woensdag 29 augustus 2018 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49). Daarnaast ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het vastgestelde bestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. U kunt hiervoor online een afspraak maken of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal Raadplegen

Beroep en voorlopige voorziening

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het genomen besluit geldt, dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

  • iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en
  • iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.