Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Heideweg 52

Algemeen

Het college van Burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad, bij besluit van 5 juli 2018, het bestemmingsplan Heideweg 52 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van acht grondgebonden woningen mogelijk op het perceel Heideweg 52 te Soest.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan Heideweg 52 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 19 juli tot en met woensdag 29 augustus 2018 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49).

Daarnaast liggen het bestemmingsplan en de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning ter inzage bij de Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van de besluiten bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Een afspraak maakt u online. Of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 609 34 11.

Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal Raadplegen

Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSOE0023-030

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep en voorlopige voorziening

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het genomen besluit geldt, dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

 

  • iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en
  • iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.