Korte Brinkweg 51

Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Korte Brinkweg 51 en daarmee gecoördineerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 7 november 2017 hebben besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor de herontwikkeling van de locatie Korte Brinkweg 51 ten behoeve van woningbouw. Dit is ook conform het bepaalde in de Coördinatieverordening van de gemeente Soest.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij genoemde ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Het gaat hierbij in dit geval om het bestemmingsplan, een omgevingsvergunning voor de bouw van vijf woningen, het aanleggen van een weg en werken en/of werkzaamheden in het kader van de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie - Middelhoge verwachting’.

Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft wel in handen van de gemeenteraad. Het is niet mogelijk tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Vastgestelde besluiten

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wro bekend dat de gemeenteraad van Soest op 12 maart 2018 het bestemmingsplan Korte Brinkweg 51 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van de locatie Korte Brinkweg 51 ten behoeve van in totaal acht woningen mogelijk. De monumentale boerderij op nummer 51 gaat ruimte bieden aan twee woningen. Daarnaast worden één vrijstaande woning, twee twee-aaneengebouwde woningen en een rij met drie woningen mogelijk gemaakt. De gecoördineerde omgevingsvergunning ziet toe op de nieuwbouw van vijf woningen (bestaande uit de twee aaneengebouwde woningen en de rij met drie woningen).

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 maart de omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van vijf woningen, het aanleggen van een weg en werken en/of werkzaamheden in het kader van de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie - Middelhoge verwachting’ binnen het plangebied van het bestemmingsplan Korte Brinkweg 51.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Korte Brinkweg 51’ ligt van 22 maart 2018 tot en met 2 mei 2018 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49).

Daarnaast liggen het bestemmingsplan en de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning ter inzage bij de Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van de besluiten bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Een afspraak maakt u online. Of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 609 34 11.

Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het planidentificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPLG0023-0301.

Beroep en voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de omgevingsvergunning en het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.
Voor de beroepsmogelijkheden tegen de genomen besluiten geldt, dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

  • iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan
  • iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning
  • iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Daarvoor moet naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de ABRvS, op bovenstaand adres.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.