Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Oude Tempel

Burgemeester en wethouders van Soest maken ingevolge het bepaalde in art. 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 21 december 2017 het bestemmingsplan Oude Tempel gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan gaat over het terrein Oude Tempel en voorziet in de ontwikkeling van 230 tot maximaal 300 woningen.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan Oude Tempel en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 18 januari 2018 tot en met 28 februari 2018 ter inzage bij de bibliotheek Soesterberg (Christiaan Huygenslaan 4A).

Daarnaast ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Maak online een afspraak of via (035) 60 93 411.

Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep en voorlopige voorziening

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het genomen besluit geldt, dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

  • iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;
  • iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en
  • iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Daarvoor moet naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de ABRvS, op bovenstaand adres.

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing (artikel 1.1. Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage I Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Tevens kunnen de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.  Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.