Synergieplan, Nieuwstraat 25 en Chalonhof/Beukenlaan 3A

Coördinatiebesluit en terinzagelegging bestemmingsplan ‘Synergieplan’ en  omgevingsvergunning voor de bouw van veertien woningen en het besluit hogere grenswaarden geluid voor zes woningen in het plangebied Chalonhof/Beukenlaan 3A.

Coördinatiebesluit

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 14 februari 2017 hebben besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor het oprichten van vijf woningen op de locatie Nieuwstraat 25 en voor het oprichten van veertien woningen op de locatie Chalonhof/Beukenlaan 3A.

Dit is ook conform het bepaalde in de Coördinatieverordening van de gemeente Soest. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij genoemde ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Het gaat hierbij in dit geval om het bestemmingsplan, de omgevingsvergunningen voor het oprichten van vijf woningen op het perceel Nieuwstraat 25, de omgevingsvergunning voor het oprichten van veertien woningen op de percelen Chalonhof/Beukenlaan 3A en het besluit hogere grenswaarden geluid voor een zestal woningen in plangebied Chalonhof/Beukenlaan 3A.

Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft wel in handen van de gemeenteraad.

Het is niet mogelijk tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Besluiten

De gemeenteraad van de gemeente Soest heeft op 30 november 2017 het bestemmingsplan ‘Synergieplan’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om vijf woningen te bouwen in het plangebied Nieuwstraat 25, veertien woningen in het plangebied Chalonhof/Beukenlaan 3A en 33 appartementen en een penthouse in het plangebied Weegbreestraat 205-207.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 januari 2018 de omgevingsvergunning voor de bouw van veertien woningen in het plangebied Chalonhof/Beukenlaan 3A en het Besluit hogere waarden geluid voor zes woningen in het plangebied Chalonhof/Beukenlaan 3A conform verleend. In het Besluit hogere waarden geluid zijn hogere waarden bepaald voor zes woningen in het plangebied Chalonhof/Beukenlaan 3A. Ten gevolge van de Beukenlaan wordt de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder bij zes woningen met maximaal 4 dB overschreden. Het vaststellen van een hogere waarde voor deze woningen voldoet aan het gemeentelijk beleid ten aanzien van hogere grenswaarden, zoals is vastgelegd in de Nota geluidbeleid 2012.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Synergieplan’ en de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning voor het oprichten van veertien woningen op de percelen Chalonhof/Beukenlaan 3A en het besluit hogere grenswaarden geluid voor een zestal woningen in het plangebied Chalonhof/Beukenlaan 3 A liggen van donderdag 11 januari 2018 tot en met woensdag 21 februari 2018 ter inzage bij: Idea, kunstencentrum, bibliotheek en theater, Willaertstraat 49 te Soest.

Daarnaast liggen de hiervoor genoemde documenten ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning en het Besluit hogere grenswaarden geluid kan alleen op afspraak. Maak een online afspraak of neem contact op via telefoonnummer: (035) 609 34 11. Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge wijzigingsplan. 

Beroep

Omdat toepassing is gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. Tijdens deze termijn kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit hogere waarden geluid naar voren te brengen. Tegen onderdelen in het bestemmingsplan die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld en tegen de wijzigingen die burgemeester en wethouders hebben aangebracht bij de vaststelling van de omgevingsvergunning, kan elke belanghebbende beroep instellen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.