Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Van Weerden Poelmanweg 8

Het college van Burgemeester en wethouders maakt bekend dat ingevolge het bepaalde in artikel 3.8  van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 18 oktober 2018 het bestemmingsplan Van Weerden Poelmanweg 8 gewijzigd heeft vastgesteld ter inzage ligt.
Het vastgestelde bestemmingsplan gaat over de aanleg van een driving range met natuurcompensatie.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan Van Weerden Poelmanweg 8

Het vastgestelde bestemmingsplan Van Weerden Poelmanweg 8 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 22 november 2018 tot en met 3 januari 2019 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49).

Daarnaast ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het vastgestelde bestemmingsplan kan bij het Omgevingsloket alleen op afspraak. U kunt hiervoor online een afspraak maken of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal Raadplegen

Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPLG0019-0301. 
Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep en voorlopige voorziening

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het genomen besluit geldt, dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

  • iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan
  • iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en
  • iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Daarvoor moet naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de ABRvS, op bovenstaand adres.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.