Wijzigingsplan Amersfoortsestraat 9

Wijzigingsplan Amersfoortsestraat 9, omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 20 februari 2018 hebben besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor het oprichten twee half vrijstaande woningen aan de Amersfoortsestraat 9.
Dit is ook conform het bepaalde in de Coördinatieverordening van de gemeente Soest.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij genoemde ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Het gaat hierbij in dit geval om het wijzigingsplan, de omgevingsvergunning voor het oprichten van twee half vrijstaande woningen en het besluit hogere grenswaarden geluid

Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het is niet mogelijk tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Ontwerpbesluiten

Het College van Burgemeester en wethouders hebben op 20 februari 2018 het wijzigingsplan ‘Amersfoortsestraat 9’ ongewijzigd vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2018 de omgevingsvergunning voor de bouw van 2 halfvrijstaande woningen en op 8 februari 2018 het Besluit hogere waarden geluid voor twee half vrijstaande woningen conform verleend.

Ter inzagelegging ontwerpbesluiten

Het vastgestelde wijzigingsplan ‘Amersfoortsestraat 9’, de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning voor het oprichten van twee woningen in het plangebied en het besluit hogere grenswaarden liggen vanaf donderdag 1 maart 2018 tot en met woensdag 11 april 2018 ter inzage bij de bibliotheek Soesterberg (Christiaan Huygenslaan 4A).

Daarnaast liggen het wijzigingsplan, de hiermee gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden ter inzage bij de Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Maak online een afspraak of via (035) 60 93 411. Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het ontwerpwijzigingsplan met de bijlagen is digitaal te raadplegen via:


Het planidentificatienummer van het ontwerp wijzigingsplan is: NL.IMRO.0342.WPSTB0004-0301. Het digitale wijzigingsplan op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge wijzigingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen beroep en voorlopige voorziening

Omdat toepassing is gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. Tijdens deze termijn kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die overeenkomstig artikel 3.8 lid 1 van de Wro, kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het besluit van het College van burgemeester en wethouders van Soest treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.