Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan Houtsnip

Burgemeester en wethouders van Soest maken ingevolge het bepaalde in art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het college bij besluit van 9 mei 2017 het wijzigingsplan ‘Houtsnip’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in een nieuwe juridisch-planologische regeling die het mogelijk maakt om vijf vrijstaande woningen te realiseren.

Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn gedurende de terinzageleggingstermijn (8 december 2016 tot en met 18 januari 2017)  twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding om het wijzigingsplan gewijzigd vast te stellen.

Inzage in het plan

Met ingang van donderdag 18 mei tot en met woensdag 28 juni 2017 ligt het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage bij Bibliotheek Idea (Willaertstraat 49 te Soest).

Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het wijzigingsplan kan alleen op afspraak. Een afspraak maakt u online: Maak een afspraak. Of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 609 34 11. Wij kunnen voor u, tegen betaling van leges, een kopie maken van de stukken.

Digitaal raadplegen

Het digitale wijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgelding en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge wijzigingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij het College kenbaar te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Raad van State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.