Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan Insingerstraat 39

Burgemeester en wethouders van Soest maken ingevolge het bepaalde in art. 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het college bij besluit van  20 maart 2018 het wijzigingsplan Insingerstraat 39 heeft vastgesteld.

Omschrijving plan

Het wijzigingsplan Insingerstraat 39 voorziet in een nieuwe juridisch-planologische regeling die het mogelijk maakt de bestaande bestemming Maatschappelijk verder uit te breiden  ten behoeve van de bestaande brede school.

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan Insingerstraat 39 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 12 april 2018 tot en met woensdag 23 mei 2018 ter inzage bij:

 

  • het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Soest. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maakt u online. Of u neemt contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 609 34 11
  • Idea, kunstencentrum, theater en bibliotheek, Willaertstraat 49 te Soest.

Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het planidentificatienummer van het ontwerpwijzigingsplan is: NL.IMRO.0342.WPLG0002-0301.
Het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgelding en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge wijzigingsplan.

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende de ter inzage termijn beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze in te dienen.
Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan Insingerstraat 39 treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.