Terinzagelegging wijzigingsplan Korte Brinkweg 63

Burgemeester en wethouders van Soest maken ingevolge het bepaalde in art. 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het college bij besluit van 9 januari 2018 het wijzigingsplan ‘Korte Brinkweg 63’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in een nieuwe juridisch-planologische regeling die het mogelijk maakt om één vrijstaande woning te realiseren op het perceel Korte Brinkweg 63.

Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn gedurende de terinzageleggingstermijn (14 september 2017 tot en met 25 oktober 2017) twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding om het wijzigingsplan gewijzigd vast te stellen.

Ter inzage

Het wijzigingsplan Korte Brinkweg 63 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 18 januari 2018 tot en met 28 februari 2018 ter inzage in de bibliotheek Idea (Willaertstraat 49 te Soest).

Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. U maakt hiervoor een afspraak online of u neemt contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 609 34 11.

Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het digitale ontwerpwijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge ontwerpwijzigingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij het College kenbaar te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Raad van State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.