Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan Molenschotterrein en omgevingsvergunning

Vastgestelde besluiten

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wro bekend dat het college van burgemeester en wethouders van Soest op het wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Molenschotterrein de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en het aanleggen van inritten gewijzigd te verlenen.

Ter inzage vastgestelde besluiten

Het wijzigingsplan Molenschotterrein de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en het aanleggen van inritten liggen van 5 april 2018 tot en met 16 mei 2018 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49).

Daarnaast liggen het wijzigingsplan, de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning ter inzage bij de Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.
Het inzien van de besluiten bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Maak online een afspraak of bel naar (035) 60 93 411.

Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen wijzigingsplan

Het planidentificatienummer van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.0342.WPSOE0024-0201. Het digitale wijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge wijzigingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep en voorlopige voorziening

Voor de beroepsmogelijkheden tegen de genomen besluiten geldt, dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

 

  • iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door het college bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpwijzigingsplan
  • iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan en
  • iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot het college te wenden

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Daarvoor moet naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de ABRvS, op bovenstaand adres.

Inwerkingtreding besluiten

Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.