Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan Woningbouw NKS-terrein en omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 5 februari 2019 hebben besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor het realiseren van zes woningen op het NKS-terrein in Soesterberg.  
Dit is ook conform het bepaalde in de Coördinatieverordening van de gemeente Soest.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij genoemde ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Het gaat hierbij in dit geval om het wijzigingsplan en de omgevingsvergunningen voor het realiseren van zes woningen.

Met het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het wijzigingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. Het is niet mogelijk tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Vastgestelde besluiten

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 5 februari 2019 het wijzigingsplan Woningbouw NKS-terrein vastgesteld. Het wijzigingsplan biedt de mogelijkheid het oprichten van verschillende woningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari 2019 de omgevingsvergunningen voor het realiseren van zes woningen verleend. 

Ter inzage vastgestelde besluiten

Het wijzigingsplan en de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunningen liggen van 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019 in de bibliotheek Soesterberg (Christiaan Huygenslaan 4A).

Daarnaast liggen het wijzigingsplan en de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunningen ter inzage bij de Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.

U kunt hiervoor online een afspraak maken of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het vastgestelde wijzigingsplan is digitaal in te zien via:

Het planidentificatienummer van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.0342.WPSTB0004-0301. Het digitale wijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge wijzigingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep en voorlopige voorziening

Omdat toepassing is gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. Tijdens deze termijn kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die overeenkomstig artikel 3.8 lid 1 van de Wro, kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Daarvoor moet naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de ABRvS, op bovenstaand adres.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.