Uitleg van het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een voorbeeld van een ruimtelijk plan. In een bestemmingsplan staat wat de functie en het gebruik is van een gebied, perceel of gebouw. Bijvoorbeeld hoe hoog u mag bouwen en op welke wijze het pand kan worden gebruikt. De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend voor zowel overheid, burgers als bedrijven.

Inhoud bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • Verbeelding (kaart)
    Hierop is te zien om welk gebied of perceel het gaat en welke functies (bestemming) aan het gebied zijn gegeven. Deze bestemmingen zijn met kleuren, lijnen en aanduidingen aangegeven en verwijzen naar de regels van het bestemmingsplan.
  • Regels
    Hierin is vastgelegd wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.
  • Toelichting
    In de toelichting staat de motivering van wat er in het plan is vastgelegd. Er wordt ingegaan op specifieke kenmerken van het gebied en op milieuaspecten, cultuurhistorie en eventueel het specifieke bouwplan.

Bestemmingsplanprocedure

Draagvlak voor ruimtelijke ontwikkelingen is een belangrijk afwegingskader bij het vaststellen van bestemmingsplannen.  U kunt  tijdens de procedure op verschillende momenten reageren. De procedure bij grote gebiedsgerichte bestemmingsplannen bestaat uit vijf fases. De kleinere perceelsgerichte bestemmingsplannen starten bij fase 3.

Voordat we beginnen aan een nieuw bestemmingsplan maken we dit bekend op de pagina Bestemmingsplannen en via de bekendmakingen in de Soester Courant. 

We maken eerst een voorontwerpbestemmingsplan. Via de pagina Overzicht bestemmingsplannen en de Bekendmakingen in de Soester Courant maken we bekend dat dit plan zes weken ter inzage ligt en hoe u hierop kunt reageren. Ook sturen we het plan naar andere overheden, zoals het waterschap en de provincie.

U kunt in deze fase uw mening geven over het voorontwerpbestemmingsplan. We noemen dit een inspraakreactie. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of we op basis van de inspraakreacties het voorontwerp aanpassen.

We nemen alle reacties op in een 'Nota van Inspraak en Vooroverleg'. We leggen in deze nota uit of we het plan aanpassen op basis van de inspraakreacties of niet. Iedereen die een inspraakreactie instuurt, ontvangt een exemplaar van deze nota.

We verwerken alle aanpassingen in de volgende versie van het plan: het ontwerpbestemmingsplan. De kleinere perceelsgerichte bestemmingsplannen starten vanaf hier. Dit leggen we (ook) weer zes weken ter inzage. In deze fase kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan. We noemen dit een zienswijze. De ontwerpbestemmingsplannen plaatsen we op de pagina Bestemmingsplannen.

Iedereen die een zienswijze indient, mag deze persoonlijk toelichten bij de gemeenteraad. De raad bepaalt of we op basis van de zienswijzen het ontwerp aanpassen. We nemen alle reacties op in een 'Nota Zienswijzen’. We leggen in deze nota uit of we het plan aanpassen op basis van deze zienswijzen of niet. Iedereen die een zienswijze instuurt, ontvangt een exemplaar van deze nota.

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast binnen twaalf weken na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit bestemmingsplan ligt vervolgens weer zes weken ter inzage. Een overzicht vindt u op de pagina Overzicht bestemmingsplannen.

In deze fase kunnen alleen indieners van een zienswijze hun mening geven bij de Raad van State. We noemen dit beroep instellen. Indien de gemeenteraad het plan gewijzigd heeft vastgesteld staat voor een ieder tegen deze wijziging nog wel beroep open. U kunt  tegelijkertijd met uw beroep een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ indienen. Hiermee zorgt u ervoor dat de gemeente (een onderdeel van) het bestemmingsplan nog niet kan uitvoeren.

De termijn waarbinnen de Raad van State beslist, ligt niet vast. Aan een beslissing van de Raad van State gaat een hoorzitting vooraf. Na de uitspraak is het bestemmingsplan, met inachtneming van de uitspraak, onherroepelijk (definitief). De onherroepelijke bestemmingsplannen vindt u terug op het Overzicht bestemmingsplannen