Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Van Weerden Poelmanweg 8

Algemeen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college in zijn vergadering van 11 juni 2018 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Van Weerden Poelmanweg 8”. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage.

Dit plan maakt het juridisch-planologische mogelijk om de bestaande golfbaan uit te breiden met een driving range (een oefenterrein voor golfspelers). Voor de aanleg van de driving range wordt elders op het perceel extra natuur aangelegd die dient als compensatie voor de kap van bomen en de aantasting van bestaande natuurwaarden.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan Van Weerden Poelmanweg 8

Het ontwerpbestemmingsplan Van Weerden Poelmanweg 8 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 12 juli 2018 tot en met 23 augustus 1018 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49) of in de bibliotheek Soesterberg (Christiaan Huygenslaan 4A).

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een online een afspraak. Of u belt naar  (035) 609 34 11. Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal Raadplegen

Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPLG0019-0201. Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Van Weerden Poelmanweg 8 naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA  Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Van Weerden Poelmanweg 8”
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met P. Haagen via telefoonnummer: (035) 609 34 11
  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via www.soest.nl/zienswijze, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Van Weerden Poelmanweg 8”. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend