Terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan Woningbouw NKS-terrein’ en ontwerp-omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 4 december 2018 hebben besloten de ‘Coördinatieverordening Soest’ ex artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) toe te passen voor het realiseren van zes woningen op het NKS-terrein in Soesterberg.
De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij genoemde ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Het gaat hierbij om het wijzigingsplan en de omgevingsvergunningen.

Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het wijzigingsplan, het verlenen van de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden.

Het is niet mogelijk tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Ontwerpbesluiten

Op grond van de artikel 3.8 van de Wro en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat - in verband met het hiervoor genoemde coördinatiebesluit – met ingang van 13 december 2018, gedurende zes weken, voor een ieder het ontwerp-wijzigingsplan ‘Woningbouw NKS-terrein’ en de hiermee gecoördineerde ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage liggen.

Ter inzage ontwerpbesluiten

Het ontwerp-wijzigingsplan en de hiermee gecoördineerde ontwerp-omgevingsvergunningen liggen ter inzage bij in de bibliotheek Soesterberg (Christiaan Huygenslaan 4A).

Daarnaast liggen het ontwerp-wijzigingsplan en de hiermee gecoördineerde ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage bij de Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.

Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kan alleen op afspraak. Maak online een afspraak voor het inzien of via telefoonnummer: (035) 609 34 11. Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.WPSTB0005-0201. Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan en de hiermee gecoördineerde ontwerp-omgevingsvergunningen naar voren brengen. Geef in de zienswijze aan tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt.
Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

 

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA  Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerp-wijzigingsplan ‘Woningbouw NKS-terrein’
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 60 93 411 met de heer R. Mooij
  • digitaal via het online formulier, onder vermelding van: zienswijze ontwerp-wijzigingsplan ‘Woningbouw NKS-terrein’.

Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.