Openbare besluitenlijst 1 december

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Ruimte - 2422829

Onderwerp: Verzoek om nieuwbouw dierentehuis ’t Hart en Vogelopvang Soest aan de Eemweg 2D en 2E in Soest

Beslissing: 

In principe in te stemmen met het verzoek tot nieuwbouw van het dierentehuis en de vogelopvang in één nieuw gezamenlijk gebouw aan de Eemweg 2D en 2E in Soest.

2. Ruimte - 2435475

Onderwerp: Zienswijze verkoop woning Portaal Rademakerstraat 5 en 5a

Beslissing: Instemmen met een positieve zienswijze op de voorgenomen verkoop door Portaal van de woning aan de Rademakerstraat 5 en 5a.

3. Ruimte - 2315440

Onderwerp: Wijziging regeling energievoucher subsidie (RRE Eemlandgemeenten)

Beslissing: 

  1. In te stemmen met de gewijzigde einddatum van de regeling Energievoucher subsidie, 31 maart 2021;
  2. In te stemmen met de versnelling van de regeling, door de inzet van een digitaal platform (webshop) als extra subsidiemiddel naast de energievoucher.

4. Samenleving - 2413284

Onderwerp: Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021 -2024

Beslissing: 

  1. Instemmen met het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein BBS 2021-2024;
  2. Instemmen met het raadsinformatiebericht.

5. Ruimte - 2438564

Onderwerp: Artikel 46 vragen RvO PvdA over verdwijnen zebrapad bij school De Wegwijzer

Beslissing: 

De vragen van:

  1. PvdA ex art. 46 RvO over het verdwijnen van het zebrapad bij R.K. Basisschool De Wegwijzer met de bijgevoegde brief beantwoorden;
  2. MR R.K. Basisschool De Wegwijzer over de verkeersveiligheid rond De Wegwijzer met de bijgevoegde brief beantwoorden.

6. Ruimte - 2426641

Onderwerp: Vooroverlegverzoek Rademakerstraat 20-28 Soesterberg

Beslissing: 

  1. Instemmen met het verzoek om vooroverleg voor de wijziging van de bestemming detailhandel en bouw van 32 appartementen op het perceel Rademakerstraat 20-28 in Soesterberg om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan onder de bij economie, verkeer en groen genoemde voorwaarden;
  2. Instemmen met het in principe afwijken van de parkeernota door het toepassen van de inherente afwijkingsbevoegdheid zoals uitgewerkt onder argument 1.3 onder a.

7. BV Beleid & Advies Bedrijfsvoering - 2438286

Onderwerp: Beantwoording artikel 46 vraag D'66 over een vergoeding aan de Boa's

Beslissing: De fractie van D’66 beantwoorden dat de boa’s van Soest vanwege hun inzet tijdens de Corona-crisis vanaf eind maart 20% meer mogen declareren bovenop het reguliere percentage toelage onregelmatige dienst (TOD). Op deze manier worden de boa’s beloond voor hun extra inzet gedurende de Coronacrisis.

Naar overzicht