Openbare besluitenlijst 1 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Ruimte - 67866

Onderwerp: Besluitvorming Uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking

Beslissing: 

 1. Het Uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking vast te stellen voorzien van de locaties:
  1. Zonneveld locatie A: spoordriehoek in Soest
  2. Zonneveld locatie B: zon langs A28 in Soesterberg
  3. Onderzoekslocaties voor windturbines 1. nabij Isselt, 2. Vlasakkers en 3. A28
 2. De raad voor te stellen het college opdracht te geven om de locaties voor wind 1, 2 en 3 nader uit te werken met de buurgemeenten en RES Regio Amersfoort.

2. staf - 74122

Onderwerp: Concept planningskalender 2021-06

Beslissing: 2021-06 De concept planningskalender 2021-06 aan de Agendacommissie aan te bieden.

3.  Ruimte - 73475

Onderwerp: Adviesnota verzoeken vooroverleg Lange Brinkweg 97A en 99

Beslissing: 

 1. In principe medewerking te verlenen aan de verzoeken om functieverandering van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aan de Lange Brinkweg 97A en 99 naar wonen, waarbij 2 nieuwe extra woningen worden gebouwd;
 2. Initiatiefnemers in de gelegenheid stellen een ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

4. Ruimte - 72899

Onderwerp: Adviesnota verzoek vooroverleg Lange Brinkweg 87

Beslissing: 

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om functieverandering van het agrarische bedrijf aan de Lange Brinkweg 87 naar wonen, waarbij 3 nieuwe extra woningen worden gebouwd en de voormalige bedrijfswoning wordt bestemd tot burgerwoning.
 2. Initiatiefnemer in de gelegenheid stellen een ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

5. Bedrijfsvoering - 67864

Onderwerp: Green & Social Deal Defensie, Amersfoort, Leusden Soest

Beslissing: Besluiten tot medeondertekening van de intentieverklaring "Green & Social Deal"

6. Ruimte - 71589

Onderwerp: DPRA-aanvraag 2021

Beslissing: 

 1. Instemmen met het bijgevoegde maatregelenpakket van onze werkregio als subsidieaanvraag voor het jaar 2021 voor Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. De burgemeester draag (ex artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet) de ondertekening van de verklaring op aan wethouder Treep-van Hoeckel.

7. Ruimte - 75112

Onderwerp: Verlenging inhuur gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever De Meent

Beslissing: Op grond van het aanbestedingsbeleid toestemming te verlenen om de inhuur ten behoeve van het project De Meent te verlengen tot 31 december 2021 en de dekking van € 83.000 vooralsnog via de VJN te laten lopen.

8. Bedrijfsvoering - 71485

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 GGD regio Utrecht

Beslissing: 

 1. Instemmen met de Ontwerpbegroting 2022 van GGD regio Utrecht (GGDrU).
 2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2022 GGDrU.
Naar overzicht