Openbare besluitenlijst 1 november

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerp

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

321389 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

Beslissing:

 1. Mevrouw L.C. Vermond definitief en met ingang van 1 januari 2023 aan te wijzen als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Soest.
 2. Hiervoor het aanwijzingsbesluit te nemen conform artikel 102 van de Gemeentewet.

310697 - Samenleving

Onderwerp: Collegebesluit Inkooptarieven Zorg in Natura 2023

Beslissing:

 1. Voor inloop-GGZ een subsidie te verstrekken van 26.760 euro.
 2. De loon- en prijs indexpercentages voor de tarieven voor 2023 vast te stellen op de volgende percentages:
  • Jeugd en Wmo algemeen: 7,01 procent.
  • Breed Spectrum Aanbieders Jeugdhulp: 4,74 procent.
  • Beschermd Wonen: 3,63 procent.

308158 - Samenleving

Onderwerp: Reactie op brief Samen voor Soest over begroting 2023

Beslissing: In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de brief van Samen voor Soest.

300566 - Ruimte

Onderwerp: Regionale samenwerkingsovereenkomst Omgevingswet

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van het proces om te komen tot interbestuurlijke afspraken Omgevingswet.
 2. In te stemmen met de 'Intentieovereenkomst Regionale samenwerkingsafspraken Omgevingswet'.

315021 - Ruimte

Onderwerp: Ontwerp-wijzigingsbesluit GR-AVU

Beslissing:

 1. In te stemmen met het voorgestelde ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht (GR-AVU).
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen, conform de bijgevoegde conceptbrief.