Openbare besluitenlijst 10 januari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

370261 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Kadernota RID Utrecht 2024-2027

Beslissing:

  1. Kennisnemen van de Kadernota 2024-2027 van de RID Utrecht.
  2. De concept-zienswijze op de Kadernota vaststellen en deze aanbieden aan de raad.

261333 - Ruimte

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Birkstraat 144

Beslissing:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Birkstraat 144” voor de wijziging van de dienstwoning naar een burgerwoning met bedrijfsactiviteiten ten behoeve van een hoveniersbedrijf met boomkwekerij.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan “Birkstraat 144" gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.
  3. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan ten inzage te leggen omdat het kostenverhaal op een andere wijze verzekerd is.

388219 - Samenleving

Onderwerp: Subsidie Samen Veilig Midden Nederland 2023 - SAVE en Veilig Thuis

Beslissing:

  1. Gelet op het akkoord van de bovenregionale bestuurlijke overlegtafel SAVE-Veilig Thuis op 21 december 2022, namens de regio Eemland, voor de bovenregionale subsidie aan SAVE-MN 2023, die door de gemeente Utrecht namens de 26 gemeenten wordt toegekend, 5.083.354 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van Veilig Thuis.
  2. Gelet op het akkoord van de gemeenten van de Regio Eemland, voor 2023 een regionale subsidie aan SAVE-MN toe te kennen van 7.449.293 euro ten behoeve van SAVE.