Openbare besluitenlijst 10 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 79569 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Kaderbrief 2022 en voorjaarsnota 2021

Beslissing:

In te stemmen met de kaderbrief 2022 en voorjaarsnota 2021 en deze aan de raad aan te bieden met de volgende voorstellen:

 1. In te stemmen met de algemene en financiële uitgangspunten voor de begroting 2022- 2025 zoals verwoord in paragraaf 1.6
 2. Uw gevoelens uit te spreken ten aanzien van de kaderbrief 2022, meer in het bijzonder ten aanzien van de omkaderde richtinggevende uitspraken in de paragrafen 1.2 tot en met 1.6
 3. In te stemmen met de in de voorjaarsnota 2021 (hoofdstuk 2) genoemde
  • financiële (meerjarige) wijzigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2021 en de jaarschijven 2022-2024
  • financiële wijzigingsvoorstellen voor kredieten
  • financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard

2. 75906 - Samenleving

Onderwerp: Collegevoorstel concept zienswijze Begroting 2022 BBS

Beslissing:

 1. Kennis nemen van de Ontwerpbegroting 2022 van Uitvoeringsorganisatie BBS
 2. Aan de raad voor te stellen bijgaande zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van BBS
Naar overzicht