Openbare besluitenlijst 11 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

798526 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Update fusie ODRU-RUD Utrecht naar één Omgevingsdienst (OD) Utrecht

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het fusietraject RUD Utrecht-ODRU om één Omgevingsdienst Utrecht voor de hele provincie te vormen.
 2. Het bericht van de beide AB voorzitters van de RUD Utrecht en ODRU over de stand van zaken en raads- en statenbijeenkomsten door te zenden naar de gemeenteraad met het concept-weekbericht.

773422 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Uitwerking maatschappelijke voorzieningen

Beslissing:

 1. Vaststellen van de Inventarisatie maatschappelijke voorzieningen als basis voor verdere uitwerking.
 2. In te stemmen met de opdracht tot nadere uitwerking maatschappelijke voorzieningen
  • Onderdeel A: een uitspraak over de rolneming van de gemeente met betrekking tot de maatschappelijke voorzieningen
  • Onderdeel B: een uitspraak over het Huis van de Samenleving.

770853 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Jaarverantwoording Kinderopvang 2023

Beslissing:

 1. Jaarverantwoording Kinderopvang 2023 vast te stellen.
 2. De vastgestelde jaarverantwoording Kinderopvang 2023 te zenden aan Inspectie van het onderwijs.
 3. Het weekbericht en de Jaarverantwoording Kinderopvang 2023 aan te bieden aan de raad.

766676 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Voorstel wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regelingen RMN 2024

Beslissing:

 1. In te stemmen met het voorstel tot wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RMN.
 2. De raad toestemming vragen om als college de gewijzigde gemeenschappelijke regeling RMN aan te gaan.

711405 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan vliegbasis deel twee

Beslissing:

 1. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, het kostenverhaal is op andere wijze verzekerd.
 2. Het wijzigingsplan ‘Woongebied 1 Vliegbasis Soesterberg’, met de identificatiecode NL.IMRO.0342.WPLG0022-0301, zoals vervat op de verbeelding en de regels met de daaraan ten grondslag liggende toelichting gewijzigd vast te stellen.

704243 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Vaststellen Bestemmingsplan Postweg 58 , 1 woning en bedrijfsruimte

Beslissing:

 1. Het bestemmingsplan Postweg 58 met de identificatiecode NL.IMRO.0342.BPSTB0035-0301, zoals vervat op de verbeelding en de regels met de daaraan ten grondslag liggende toelichting aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
 2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

799989 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Meicirculaire gemeentefonds 2024

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2024 en de consequenties daarvan voor de verkenning van het financieel meerjarenperspectief voor de gemeente Soest.
 2. In aanvulling op de uitkomsten van deze meicirculaire voor de positieve effecten van het btw-compensatiefonds op de algemene uitkering uit gaan van de bedragen die hiervoor overeenkomstig de richtlijnen vanuit de provincie mogen worden opgenomen.
 3. De raad te informeren met het bijgevoegde weekbericht.