Openbare besluitenlijst 13 december

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

360262 - Samenleving

Onderwerp: Collegevoorstel 360262 - erfpachtovereenkomst St. Tenniscentrum Soest-Zuid - Bosstraat 57A

Beslissing: In te stemmen met het sluiten van de overeenkomst met Stichting Tenniscentrum Soest-Zuid inzake de erfpacht voor het perceel aan de Bosstraat 57A ten behoeve van het verrichten van tennisactiviteiten.

356864 - Ruimte

Onderwerp: Collegevoorstel definitief locatie- en aanwijzingsbesluit OC's (GFT). Tweede batch, 2e ronde

Beslissing: Het definitieve aanwijzingsbesluit voor de locaties van de ondergrondse containers, inclusief het Definitieve locatieplan, vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.

351717 - Ruimte

Onderwerp: Vaststellen Nota van uitgangspunten Soesterberg Noord

Beslissing: De Nota van uitgangspunten vast te stellen.

316141 - Ruimte

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Dalweg

Beslissing:

 1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en de daarin opgenomen door te voeren wijzigingen.
 2. Het bestemmingsplan ‘Dalweg e.o.’, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

116953 - Ruimte

Onderwerp: Collegevoorstel ter inzage leggen wijzigingsplan woongebied 1 Vliegbasis Soesterberg

Beslissing: 

 1. In te stemmen met het wijzigingsplan "Woongebied 1 Vliegbasis Soesterberg".
 2. Het wijzigingsplan Woongebied 1 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen.
 3. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan ter inzage te leggen, het kostenverhaal wordt op een andere wijze verzekerd.

347392 - Samenleving

Onderwerp: Financieel besluit Jeugd en Wmo 2023

Beslissing: Het Financieel Besluit Jeugd en Wmo Soest 2023 vast te stellen.

283351 - Ruimte

Onderwerp: Wegenbeheerplan Soest 2022 – 2026

Beslissing:

De raad voor te stellen:

 1. Het Wegenbeheerplan Soest 2022 – 2026 vast te stellen.
 2. Het onderhoudsniveau te handhaven op beeldkwaliteitsniveau B, met uitzondering van de winkelgebieden.
 3. Het onderhoudsniveau voor alle winkelgebieden vast te stellen op beeldkwaliteitsniveau A.
 4. Een Voorziening Groot onderhoud wegen per 1 januari 2024 in te stellen ter vervanging van de Reserve Onderhoud wegen.
 5. De Reserve Onderhoud wegen per 1 januari 2024 op te heffen.
 6. De financiële consequenties te betrekken bij de kadernota 2024.
 7. In te stemmen met het jaarlijks indexeren op basis van de prijsindexcijfers voor de Grond-, weg- en waterbouw van het CBS en de indexering jaarlijks in de P&C cyclus mee te nemen.

348976 - Samenleving

Onderwerp: Beleidsnota Mensenhandel

Beslissing:

 1. In te stemmen met de Beleidsnota Mensenhandel.
 2. In te stemmen met het Uitvoeringsplan Mensenhandel.
 3. De Beleidsnota Mensenhandel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

373185 - Samenleving

Onderwerp: Verlenging regionaal samenwerkingsverband Grenzeloos Actief

Beslissing:

 1. In te stemmen met de verlenging van bijgevoegde overeenkomst “regionaal samenwerkingsverband Grenzeloos Actief”.
 2. Tot en met het einde van de overeenkomst in 2026 jaarlijks vanuit de gemeente Soest een bijdrage te leveren aan de regionale consulent ter hoogte van 1.900 euro en een jaarlijkse bijdrage van 518 euro te leveren voor uniek sporten Sporthulpmiddelen Uitleen.
 3. De burgemeester machtigt wethouder O. Suna om de overeenkomst te ondertekenen.